Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

O škole

Historie

První škola v obci byla otevřena  v roce 1924.  V roce 1928 se začala stavět nová budova na pozemku, který obci daroval piaristický řád. Podmínkou bylo pozemek nevyužít k jiným účelům a ani ho nezmenšit. Vyučovat v nové budově se začalo od ledna 1929. 6. září 2004 byl otevřen 2. stupeň v rámci první přístavby s 6 učebnami. V září 2014 byla otevřena druhá přístavba s 5 učebnami a moderní tělocvičnou. V roce 2020 proběhla poslední přístavba  díky získané dotaci IROP a škola získala pět vybavených odborných učeben převáženě pro výuku přírodovědných oborů.

Současnost

Prezentace školy (339.93 MB)

Jsme moderní a progresivní vzdělávací instituce, která se nachází v malebné vesnici Strančice blízko hlavního města Prahy.  Naše škola je hrdá na svou dlouholetou tradici poskytování kvalitního vzdělání a podporu rozvoje žáků ve všech oblastech.

Ve Základní škole Emila Kolbena věříme v důležitost individuálního přístupu ke každému žákovi. Srdcem naší pedagogické práce je podpora jejich osobnostního růstu, rozvoj jejich dovedností a posílení sebevědomí. Naše vzdělávací programy jsou navrženy tak, aby inspirovaly zvídavost, kreativitu a smysl pro spolupráci.

Škola je založena na základních principech fungování demokratické společnosti. Učitelé vedou žáky k vzájemnému respektu, plnění povinností a dodržování stanovených pravidel.

Vedení školy podporuje pedagogy v dalším vzdělávání, motivuje je k používání moderních výukových metod a vytváří prostředí založené na dobrých mezilidských vztazích. Veřejnost je pravidelně informována o dění ve škole na webových stránkách. 

Náš kvalifikovaný a motivovaný pedagogický tým je zde, aby poskytl žákům nejlepší možné vzdělání. Naši učitelé jsou odborně vyškoleni a neustále se vzdělávají, aby se ujistili, že jsou vždy ve spojení s moderními výukovými metodami a technologiemi. Jsme zastánci interaktivního a zapojujícího vzdělávání, které umožňuje žákům objevovat a rozvíjet svůj potenciál.

Žáci se aktivně podílí na školním dění prostřednictvím žákovského parlamentu, reprezentují školu a poskytují zpětnou vazbu učitelům a vedení školy. V parlamentu zasedají volení zástupci žáků 3. – 9. ročníku. 

Informační systém Bakalář používá škola od roku 2019. Slouží jako elektronická žákovská knížka pro žáky a rodiče, třídní kniha a školní matrika. Systém je i platformou pro sdělení důležitých informací vedením školy. V rámci vyučovacího procesu aktivně využíváme platformu cloudového prostředí  MS Teams, která slouží jako interaktivní prostředí pro žáky a je i dalším zdrojem materiálů, odkazů, možností procvičení v rámci jejich vzdělávání.

Výuka probíhá v propojených třech budovách. Naší snahou je, aby vybavení školy odpovídalo moderním trendům ve výuce. Interaktivní tabule součástí každé učebny ve škole. Škola má vybavenou počítačovou učebnu s 30 samostatnými počítači a 1 interaktivní tabulí. Neustále doplňujeme vybavení novými didaktickými pomůckami pro výuku všech ročníků dle jejich potřeb.

Od roku 2020 je otevřena další přístavba školy, která obsahuje 5 odborných učeben pro výuku především 2. stupně. Patří sem: odborná učebna chemie, odborná učebna humanitních věd, přírodovědná odborná učebna, odborná učebna pro výuku jazyků a odborná učebna matematiky a fyziky. 

Pro výuku tělesné výchovy využíváme novou vlastní moderní tělocvičnu, venkovní hřiště před školou a místní fotbalové hřiště. Na zahradě školy je dřevěná venkovní učebna, která slouží k výuce za přízni počasí. Součástí školy je školní družina a školní klub. ŠD má kapacitu 130 dětí, které jsou rozděleny do 5 oddělení. Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle ŠVP a ročního plánu školní družiny a je přizpůsobena tak, aby odpovídala věku dětí, jejich zájmům, schopnostem a náladě. Vždy koresponduje s jednotlivými ročními obdobími.  Ve školní jídelně vaříme zdravě: nesmažíme, ale pečeme a vaříme v páře. Je možnost výběru ze dvou druhů obědů, pokud to provozní situace umožní.

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola pro dítě, dítě pro školu“. Výuka anglického jazyka začíná již od 1. ročníku, německého nebo ruského jazyka od 7. ročníku. Podporujeme i rozvoj jazykových dovedností žáků prostřednictvím zapojení se do mezinárodních projektů (e Twinning, Evropa dělá školu). Do výuky anglického  jazyka je  ve všech třídách  zapojena rodilá mluvčí. V rámci vyučovacího procesu využíváme i tandemovou výuku a tím je  zvýšena možnost individualizace, zařazení aktivizačních forem výuky díky přítomnosti dvou kvalifikovaných pedagogů.V pátém a šestém ročníku vyučujeme základy ICT. Ve výuce se snažíme maximálně využívat počítačové sítě s napojením na internet a interaktivní výuku ve vzdělávacím procesu, žáci mají k dipozici tablety, notebooky a mobilní školní telefony. 

Velká pozornost je věnována čtenářské gramotnosti, jejíž součástí je tradiční Noc s Andersenem, pasování na čtenáře a velmi úzká spolupráce s místní knihovnou. Škola má vybavenou i vlastní školní knihovnu, která slouží jako zdroj ke společné četbě. 

Návaznost z 5. tříd na druhý stupeň je u nás zajištěna. Nadané děti jsou  připravovány na možný odchod na víceletá gymnázia. Organizujeme plavecký výcvik pro 2. a 3. třídy. Žáci 7. ročníku mají ve svém programu týdenní lyžařský výcvik v Čechách nebo v zahraničí. 

Snažíme se zpestřit školní život dětem v průběhu celého školního roku a to celou řadou akcí, z nichž se staly školní tradice: exkurze, výlety, Klub mladých diváků, sportovní turnaje, hudební vystoupení, literární a recitační soutěž, projektové dny, tematické dílny, prodejní výstava žákovských prací,  poznávací pobyty v Čechách, slavnostní rozloučení žáků 9. třídy na závěrečné akademii.

S dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pracujeme dle individuálních vzdělávacích plánů v úzké spolupráci s rodiči a podporujeme talentované děti, nejčastěji přípravou a účastí na soutěžích.
Na škole pracuje speciální pedagožka, která vede skupinové nápravy specifických poruch učení a úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní. Škola spolupracuje i s pedagogicko-psychologickou poradnou, která má detašované v Říčanech. Velkou předností je i působení školní psycholožky a její pravidelná přítomnost na škole. Na škole působí  Školní poradenské pracoviště, které při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu. Na realizaci Programu poradenských služeb na škole se podílí zejména poradenští pracovníci školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence) a ředitelka školy, dále se podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé výchov, koordinátorka ŠVP, učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a případně další pedagogičtí pracovníci školy. Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské činnosti. V rámci prevence sociálně patologických jevů  celoročně probíhají preventivní programy pro žáky od 1. do 9. ročníku zaměřené na vzájemné vztahy, toleranci, návykové látky, a hlavně na obnovení a posílení pozitivních  sociálních vztahů.

Při škole pracuje Klub přátel školy, podporující činnost školy a tím samozřejmě pomáhá při zajištění kvalitního vzdělávání a výchovy našich dětí.

Rodiče jsou u nás vítáni a jsou pro školu důležitými partnery. Škola se nachází v krásném prostředí. Naše základní škola je školou takzvaně „rodinného typu“, všechny děti známe, respektujeme individuální potřebu každého. Snažíme se o to, aby i uvnitř naší školy panovalo příjemné klima, aby naši žáci každý den přicházeli do školy rádi, beze strachu a s důvěrou. Aby každý den byl plný podnětů, nových objevů, poznání. Aby naši budoucí prvňáčci se do školy těšili a na konci deváté třídy ze své školy neradi odcházeli. Domníváme se, že úspěšné dosažení tohoto cíle závisí na vzájemné spolupráci celého učitelského sboru, žáků, rodičů, výchovného poradce, školní psycholožky, vychovatelek, vedení školy a obce. Chceme připravit žáky na dobrý vstup do jejich dalšího aktivního života.

ZŠ StrančiceZŠ vchod

Školní družinaHřiště

Tělocvična

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Hrajeme si a tvoříme

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kontakty na zaměstnance:

 admin/content/kontakty-1/kontakt/zamestnanci-skoly/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MŠMT

MŠMT

Financováno EU

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

Národní plán obnovy

MŠMT 3

O2 Chytrá škola

Chytrá škola O2

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus