Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.

Na realizaci Programu poradenských služeb na škole se podílí zejména poradenští pracovníci školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence) a ředitel školy, dále se podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé výchov, koordinátorka ŠVP, učitelé vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a případně další pedagogičtí pracovníci školy.

Všichni tito pedagogové poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.

Činnost ŠPP přispívá zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podpoře vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžnému vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Při poskytování poradenských služeb škola:

 • dodržuje účel poradenských služeb,
 • dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb,
 • vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování,
 • poskytuje zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,
 • spolupracuje s jinými školami a školskými zařízeními,
 • sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka,
 • informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou,
 • poskytuje žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsledkem poskytování poradenských služeb.

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou:

Spolupráce je mířena zejména k:

 • řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního věku,
 • přípravě žáků na povinnou školní docházku,
 • vypracování odborných posudků jako podkladů pro vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP) pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro mimořádně nadané děti,
 • vypracování návrhu opatření pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • poskytování metodické podpory škole (konzultace, návštěva psychologů)

Plán poskytování poradenských služeb na škole (školního poradenského pracoviště):

vztahuje se na následující pedagogicko – psychologické činnosti:

 • úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá;
 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů;
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 • preventivní programy pro žáky

K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (např. dlouhodobá péče o dítě, zařazení dítěte do reedukační skupiny apod.) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. děti). Minimální preventivní program a Plán poskytování poradenských služeb je rodičům přístupný k nahlédnutí na sekretariátu školy. Podrobné informace najdete na webových stránkách školy.

Školní poradenské pracoviště najdete v budově  B, 2. patro

Konzultace probíhají  na základě dohody e- mailem, nebo na základě telefonické dohody  323 640 456 – kancelář školy


Mgr. Veronika Brožková – výchovný poradce, speciální pedagog

Mgr. Monika Povinská - výchovný poradce

RNDr. Ivana Řehková- metodik prevence

PhDr. Iveta Míková- školní psycholožka

Mgr. Kateřina Schejbalová

Mgr. Jana Honsová – speciální pedagog

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

období zavařování ovoce

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kontakty na zaměstnance:

 admin/content/kontakty-1/kontakt/zamestnanci-skoly/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MŠMT

MŠMT

Financováno EU

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

Národní plán obnovy

MŠMT 3

O2 Chytrá škola

Chytrá škola O2

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus