Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Erasmus +

Zkušenosti ze studijního pobytu ve Velké Británii

EU

PROJEKT MOVE FORWARD

Po úspěšném absolvování výběrového řízení se naše škola od 1. září 2019 opět zapojila do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Tento program je financován z prostředků Evropské unie a škola získala grant na financování této aktivity. Na základě vynikajících zkušeností s využitím poznatků z minulého vzdělávacího kurzu mohou vybraní pedagogové naší školy absolvovat další úroveň jazykových a metodických kurzů v zahraničí, konkrétně ve Velké Británii a Irsku. Celkem se tedy projektu zúčastní osm pedagogů naší školy.

Cílem našeho projektu Move forward je inovace metod výuky a její internacionalizace, zapojení učitelů i žáků školy do mezinárodních projektů a navázání kontaktů v zahraničí. Získání mezinárodní zkušenosti a srovnání našich metod výuky s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání v zahraničí. Dílčími cíli je pak zvýšení jazykových kompetencí pedagogů školy, zvláště pedagogů vyučujících anglický jazyk, kteří absolvují  kurz Bi-Component Structured Training Course – Linguistic Component and Practical Methodology School Attachement. V rámci mobility dojde k prohloubení znalostí a dovedností  pedagogů týkajících se nových metod výuky anglického jazyka ESL pro první i druhý stupeň, zapojení metody CLIL do výuky na druhém stupni, komunikativní přístup k výuce anglického jazyka a nové metody výuky anglického jazyka pro děti se specifickými poruchami učení, sdílení těchto nabytých dovedností uvnitř i vně naší organizace (i v rámci mezinárodní spolupráce), nastartování mobilit v naší škole.

Za projektový tým

Mgr. Dana Sauerová

Evropský plán rozvoje školy

BI-COMPONENT TRAINING COURSE – REFLEXE 

V rámci  projektu Move forward díky kombinovanému programu Evropské Unie Erasmus+ pro učitele angličtiny (Erasmus +Bi-Component Training Course) jsem  strávila v říjnu dva týdny v Brightonu ve Velké Británii. Týdenní intenzivní kurz angličtiny v renomované jazykové škole mi pomohl s oprášením a prohloubením znalostí, které každý učitel jazyka jednou za čas potřebuje, a dodal mi chuť dále se vzdělávat.

Ještě mnohem větším zážitkem pak pro mne byl týdenní pobyt na škole Patcham High School, která vzdělává žáky mezi 11 a 16 lety, tedy zhruba odpovídá našemu druhému stupni. Je to spádová škola, která si své žáky nevybírá. Navštěvuje ji přes 1000 dětí s různým sociálním zázemím a různými schopnostmi, včetně mentálně postižených či těžce zvladatelných dětí. Během nabitého programu jsem mohla porovnat, v jakých ohledech je britské školství odlišné od českého, ať se to týká materiálního zázemí, personálního obsazení, učiva či přístupu k žákům.

Velice jsem ocenila vybavenost školy, velkorysé prostory – včetně bazénu, několika hřišť, velkých dílen na vaření, šití, technickou výrobu, výtvarnou i hudební výchovu, dramatickou výchovu, skvěle zásobenou knihovnu atd. Velkou lekci jsem dostala v oblasti u nás tolik diskutované inkluze – mohla jsem zažít inkluzi jinak, tedy skutečně dobře podpořenou penězi, prostorem a lidmi. Náplní práce učitelů na Patcham High bylo pečlivě připravovat výuku a učit. Při práci jim pomáhalo množství dalších specializovaných profesí, o kterých se nám může jen zdát. Recepční vyřizovala telefonáty s rodiči, kontrolovala děti, které přicházely později či odcházely k lékaři, uváděla návštěvy, sekretářka kopírovala materiály, asistenti pomáhali dětem přímo ve výuce a koučové je na specializovaném pracovišti trénovali mimo vyučování, problémové chování měla na starosti přímo k tomu určená pedagožka a s dalšími problémy dětem pomáhala v individuální i skupinové terapii psycholožka a její pomocnice. Třešinkou na dortu byl školní terapeutický pes Ralph.

Na druhou stranu, škola nebyla pro děti žádnou oázou klidu a pohody. Děti nemají ve škole v podstatě žádné vlastní zázemí kromě miniaturní skříňky na osobní věci, nemají vlastní třídy – přesouvají se z jedné do druhé. Také neznají přestávky po každé hodině. Během celého vyučování, které trvá každý den od 8.30 do 14.50  mají jen jednu čtvrthodinovou na svačinu a jednu půlhodinovou pauzu na oběd. I v odpoledních hodinách se učí hlavní předměty, takže ke konci bývají již velmi unavené. Netoleruje se žádné vyrušování, při sebemenším porušení kázně jsou děti odvedeny do místnosti, kde musí zreflektovat, čeho se dopustily, a druhý den následuje pobyt po škole. To platí i pro zapomenuté domácí úkoly či pozdní příchody.

Navštívila jsem převážně hodiny angličtiny a historie, ale výběrově také zeměpisu, matematiky, biologie a chemie. Mohla jsem pozorovat, jak se liší náplň britského kurikula od našeho. Nejmarkantnější byl rozdíl v angličtině, kterou mohu porovnávat s výukou češtiny. Narozdíl od našeho učiva, postaveného na výuce mluvnice, učí se v Británii děti především získávat informace z textu, formulovat a argumentovat.  Musím říct, že mě tento způsob velice oslovil a budu se jím inspirovat, ačkoliv to v podmínkách současného RVP nebude jednoduché.

Vrátila jsem se plná dojmů, zkušeností a chuti do další práce. Na závěr bych velice ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci projektu, především paní ředitelce Kateřině Schejbalové, Veronice Fořtové a Daně Sauerové.

Markéta Hanzalová, učitelka ZŠ

Studijní pobyt v Anglii

Během října 2019 jsem absolvovala kurz angličtiny na jazykové škole v Brightonu ve Velké Británii. Tento vzdělávací pobyt byl financován z prostředků programu Erasmus +.

Do tohoto projektu jsem se přihlásila s cílem zlepšit své komunikační schopnosti v anglickém jazyce natolik, abych do hodin dějepisu mohla zapojovat i aktivity a materiály v angličtině. Jedná se o využití tzv. metody CLIL (tj. Content and Language Integrated Learning), kdy je do výuky daného předmětu přirozeně zařazován cizí jazyk, žáci si tak mohou osvojovat znalosti a dovednosti obou předmětů současně.

Pro mě jako pedagoga byla tato zahraniční zkušenost přínosná i v tom, že jsem se na chvíli ocitla na druhé straně katedry. Některé metody, které jsem si vyzkoušela v roli žáka, mě velmi zaujaly a posloužily jako inspirace při přípravě vlastních hodin (např. využití aplikace Kahoot).

Ráda bych na závěr poděkovala paní ředitelce Mgr. Kateřině Schejbalové za možnost zúčastnit se tohoto programu a svým kolegyním Mgr. Veronice Fořtové a Mgr. Daně Sauerové za organizaci a vyřizování složité administrativy spojené s tímto projektem.

Mgr. Klára Bláhová

V rámci programu Erasmus+ jsem se zúčastnila kurzu Bi – Component in – Service Tranining, který se konal ve Velké Británii ve městě Brighton ve dnech 28.10. – 8.11. 2019. První týden jsem strávila v jazykové škole, kde jsem si mohla vylepšit svoje komunikační dovednosti v anglickém jazyce. Pak následovala studijní týdenní návštěva základní školy. Já jsem byla ve škole pro děti od čtyř do jedenácti let, tedy na našem prvním stupni. Mým úkolem bylo získat znalosti o tom, jak školy v Británii fungují, jaké učitelé používají metody a formy práce, a připravit se na to, že některé odlišné od našich či zajímavé pro mě metody použiji i ve své výuce doma. Měla jsem sledovat zejména výuku výtvarné výchovy, ale viděla jsem i vyučovací hodiny mateřského jazyka a matematiky. Získala jsem webové odkazy, prohlédla si materiálové zázemí, nahlédla jsem do tematických plánů, zúčastnila se besedy učitelů školy nad projektem pro druhé „období“ školního roku, které právě v době mé návštěvy začínalo. Nikdo se se mnou příliš nezdržoval od své práce, ale vše mi ochotně ukázali, všude provedli, vše vysvětlili. O zkušenosti s výukou v Anglii se doma podělím s kolegyněmi a kolegy, kromě metod mohu využít při výuce i nabyté znalosti „reálií“. Celý studijní pobyt hodnotím kladně.

Mgr. H. Kletečková

Projekt

V rámci dlouhodobé mobility programu Erasmus + jsem se v termínu 24.2.- 6.3.2020 zúčastnila výukového pobytu v irském Galway – v Galway Cultural Institute.Absolvovala jsem jazykový kurz v Galway Cultural Institute. Volbu Irska(jiná anglofonní země) jsem zvolila z důvodu, že jsem již absolvovala 2 pobyty v Anglii (z dotace Erasmus a dotace MŠMT) a měla jsem možnost seznámit se s vzdělávacím systémem v Anglii, proto jsem se chtěla seznámit i se systémem v Irsku a čerpat další zkušenosti. Dalším důvodem volby Irska oproti v žádosti volené lokalitě Anglie bylo z důvodu počínající probíhající pandemie a opatřeních, které na ostrovním státě nebyly tak patrné. Kromě absolvování kurzu pro učitele v Irsku mi dala mobilita příležitost prozkoumat krásnou krajinu lokality , ponořit se do její bohaté kultury. Jsem ve funkci ředitelky školy a mým cílem bylo zvýšení úrovně výuky anglického , který mohu použít v rámci spolupráce s jinými evropskými školami a také v rámci spolupráce s rodilou mluvčí, která se účastní výuky anglického jazyka na naší škole. Jazykový kurz byl velmi intenzivní, pravidelně se střídali lektoři s cílem získat široké spektrum možností výslovnosti. Jazykového kurzu se zúčastnili i pedagogové z jiných zemí EU, tím jsem měla možnost získat a porovnat informace z pedagogické praxe a vzdělávání, konverzace probíhala v anglickém jazyce.

Součástí projektu bylo i setkání s vedením místní základní školy. Jednalo se o Scoil Fhursa. Scoil Fhursa je čistě irská, katolická modelová škola, která existuje od roku 1933. Škola je pod patronací ministerstva školství a biskupa z Galway. Scoil Fhursa je malá škola s přibližně 250 žáky, což odpovídá velikostně i naší základní škole. V celé škole panovala veselá a uvolněná atmosféra. Uvítala jsem možnost konzultace a návštěvy ve škole stejné velikosti a víceméně stejné sociální struktury v rámci dané lokality. Měla jsem možnost seznámit se s chodem školy, prostředím, strukturou organizací školy, komunikaci s rodiči, strukturou vzdělávání v dané lokalitě. V rámci pohovoru s vedením školy jsem se zajímala o postavení pedagogů, jejich vzdělávání. Největším tématem vzájemného setkání byla diskuse o vzdělávací struktuře, metodách a postupech v rámci vzdělávacího procesu.

Díky setkání jsem získala možnost poznat nové postupy a metody, které jsou součástí trendů v evropském prostoru. Znalost strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích, přinese evropskou přidanou hodnotu, obohatí vlastní výuku na naší škole, kterou jsem projednala s mými zaměstnanci.

Mobilita byla velkým přínosem v rámci zvýšení mých jazykových kompetencí, ale také dalším přidanou hodnotou bylo získání nových postupů a metod v rámci vzdělávacího procesu, které je možné použít i našem vzdělávacím systému, čímž škola získala internacionální rozměr.

Kateřina Schejbalová

V rámci dlouhodobé mobility programu Erasmus + jsem se v termínu 24.2.- 6.3.2020 zúčastnila výukového pobytu v irském Galway – v Galway Cultural Institute.

Po rozřazovacím testu a ústním pohovoru jsme byli rozděleni do skupin po dvanácti. V každé skupině se sešli zástupci různých kultur, států s podobnou úrovní znaliosti anglického jazyka. Výuka probíhala v dopoledních i odpoledních hodinách v budově Galway Cultural Institute. Dopolední výuka byla věnována procvičování gramatické stránky jazyka, odpolední část se zabývala především konverzací. V rámci výukových bloků se nám střídali různí lektoři a my měli tedy možnost porovnávat různé způsoby a typy mluvené irské angličtiny. Vzhledem k ubytování v domečku nedaleko školy a nabídkám kulturního programu od GCI jsme měli možnost komunikovat v angličtině i mimo dobu výuky.

Všechny získané znalosti jsem měla možnost dále uplatnit při výuce typu CLIL, konverzaci s rodiči cizinci a v neposlední řadě při hodinách, kdy jsem zastupovala učitele angličtiny. Využití v soukromém životě bylo ještě výraznější.

Studijní pobyt spojený s poznáváním cizí země je z mého pohledu ideálním způsobem jak prohloubit znalosti cizího jazyka.

Dana Sauerová

 

BI-COMPONENT TRAINING COURSE

Poslední týden v říjnu jsem se zúčastnila projektu Move forward, který byl součástí kombinovanému programu Evropské Unie Erasmus+ pro učitele angličtiny (Erasmus +Bi-Component Training Course).Tento kurz se konal v Brightonu ve Velké Británii. Měla jsem možnost zdokonalit své jazykové dovednosti, především mi tento kurz dal hnací motor vpřed a chuť se zlepšovat v anglickém jazyce.

První týden v listopadu jsem dále pokračovala se vzdělávacími zážitky v Patcham High School, která se nachází taktéž v Brightonu. Byla to pro mne veliká zkušenost. Patcham High School je škola jako náš druhý stupeň, navštěvují ji žáci ve věku 11 až 16 let. Do této školy chodí děti z různých sociálních vrstev z celého okolí. Jsou zde žáci jak nadaní, tak i s různými postiženími a typy nezvladatelnosti. Kapacita školy je přes 1050 dětí. Během pobytu jsem mohla porovnat, britské školství od českého. Co je na první pohled zřetelné, je to, že mají mnohem lepší materiální vybavení. Škola má několik dalších pracovníků, které zastává v naší škole jeden učitel místo tří dalších zaměstnanců.

Škola měla vlastní bazén, relaxační místnost, kam se chodili uklidňovat stresovaní žáci a měli možnost drbat školního psa Ralfa. Školní pozemek má několik hřišť, dílny na šití, vaření, technickou výrobu, výtvarnou i hudební výchovu, dramatickou výchovu, skvěle zásobenou knihovnu atd. Škola zřizuje tzv. Bridge, což je detašované pracoviště pro děti, které potřebují pro učení klidnější prostředí a individuální přístup. Při práci jim pomáhají dvě až tři asistentky a maximální počet žáků je deset.

Škola má při vstupu do budovy recepci, kde se odehrává největší nápor - přes omlouvání žáků, kopírování materiálů až po domlouvání schůzek atd. Učitelé a návštěvy musí být označeny visačkou, aby bylo na první pohled vidět, že jsou součástí školy. Problémové chování má na starosti přímo k tomu určená pedagožka. Funguje zde výchovný management, kde je vyhrazená jedna kancelář se 3-4 zaměstnanci pouze pro neukázněné děti. Systém funguje a děti si v hodinách nedovolí vyrušovat. Z mého pohledu zde byly děti hodně upjaté a neměly prostor pro vlastní vyjádření a navázání vztahů s učiteli. Děti nemají svou třídu, stěhují se z učebny do učebny. Celá škola má zavedené pravidlo, kdy si v 11,00 všichni žáci i vyučující otevřou knížku a 15 minut si čtou.

Měla jsem zde možnost nahlédnout do hodin angličtiny, matematiky, hudební výchovy, výtvarné výchovy. Všechny hodiny byly pro mě velikou inspirací a motivací k výuce. Pokud bych mohla porovnat naší a britskou výuku, jsem ráda za to, že učím na ZŠ Emila Kolbena, kde máme profesionální přístup a děti se opravdu něco naučí a cítí pozitivní atmosféru. Vzdělávání v Británii je více o rozebírání a řešení situací, v hodinách angličtiny mají převážně literaturu,

gramatiky mají jen málo. Úroveň vzdělání v matematice je velmi nízká. Hlavní předměty nepoužívají učebnice, ani pracovní sešity, což mě velice překvapilo.

Přijela jsem zpět plná dojmů a zkušeností. Moc bych chtěla poděkovat paní ředitelce Kateřině Schejbalové, Veronice Fořtové a Daně Sauerové za možnost tuto zkušenost absolvovat.

Mgr. Jitka Etheridge

Era

V prvních dvou listopadových týdnech roku 2021 jsme se s paní učitelkou Markétou Hanzalovou Náprstkovou účastnili bi-komponentního kurzu v Cardiffu ve Velké Británii. V prvním týdnu byl pro nás připraven velmi intenzivní program v místní jazykové škole pro oživení naší angličtiny, v druhém jsme pak každá zamířily do místních škol. Moje cesta vedla do Roath Park Primary School. Je to základní škola pro děti do deseti let. Celý týden jsem měla možnost nahlédnout do všech tříd a trávit s dětmi jejich hodiny. Na škole mne velmi zaujala míra samostatnosti dětí, zapojení digitálních kompetencí do výuky a velká spolupráce s rodiči. Škola je velmi dobře materiálně vybavená a na některé předměty, např. hudební výchovu, docházejí odborníci z praxe či profesionálové. Co se týká personálního obsazení, má každá třída svou asistentku, která pomáhá učiteli s přípravou a prací v hodinách, na škole působí také speciální pedagog, recepční, koordinátor vztahů s rodiči žáků, který pomáhá i nově příchozím rodinám z jiných kultur. Celý kurz byl pro mne velmi přínosný.

Veronika Fořtová

Move Forward – REFLEXE

 

Závěrečný kurz projektu Move forward (kombinovaný program EU Erasmus + pro učitele) se uskutečnil v prvních dvou týdnech v listopadu 2021 v Cardiffu. Účastnily jsme se společně s paní učitelkou Veronikou Fořtovou. Týdenní kurz na jazykové školy byl ve znamení velmi intenzivní práce v úzkém kruhu studentů, neboť pandemie snížila počty zahraničních studujících. Uvítaly jsme tuto možnost, jak si prohloubit své jazykové dovednosti.

V druhém týdnu se naše cesty rozdělily. Moje vedla na Radyr Comprehensive School. Byla jsem velmi přívětivě přivítána týmem Humanity Departmentu školy. Učitelé se mi opravdu svědomitě věnovali a nechali mě nahlédnout nejen do hodin předmětů (hudební výchova, občanská výchova, dějepis, zeměpis, angličtina), ale také mi vysvětlili, jak škola pracuje se žáky s různými hendikepy, ať už v oblasti chování, nebo poruch učení. Navštívila jsem tak speciální centrum, zvané Oáza, nebo tým, který má na starosti spolupráci s rodiči. Během přestávek i odpolední besedy jsem se blíže seznámila s velšským vzdělávacím systémem a učitelé se mnou sdíleli ukázkové materiály.

Hodina, která mě doslova ohromila, byla hodina hudební výchovy, během níž učitelka s použitím nejrůznějších výukových metod dokázala děti seznámit se základními údaji o L. v. Beethovenovi, naučit je stupnici c-dur a zároveň nejznámější pasáž z Beethovenovi Ódy na radost. Přitom velmi dobře zvládala též korekci chování. K dosažení tohoto výsledku jí v nemalé míře dopomohlo skvělé materiální vybavení hudebními nástroji a reprodukční technikou.

Opět jsem si uvědomila, že personální obsazení školy je mnohokrát bohatší, než je tomu v ČR, což umožňuje naplňovat záměry inkluzivního vzdělávání mnohem hladším způsobem.

Zároveň se liší míra samostatnosti žáků. V našich podmínkách se žáci v podstatě na každém kroku „hlídají“, jsou pod stálým dohledem. To ale neplatí v Radyr comprehensive – kromě vyučovacích hodin žáci tráví volný čas mimo třídy i mimo jednotlivé budovy školy, přičemž do celý objekt dohlíží během přestávky pouze jeden učitel.

Cesta byla velmi inspirativní a jsme velmi vděčná, že jsem měla příležitost opět svou učitelskou kariéru obohatit pohledem do jiného vzdělávacího systému.

Markéta Hanzalová Náprstková, učitelka ZŠ

 

 

 

Projekt On one way

Od 1. září2016 se naše  škola zapojila do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Tento program je financován z prostředků Evropské unie. Vypracovali jsme projekt On one way, který byl v plné výši schválen a vybraní pedagogové naší školy tak mohou absolvovat jazykové a metodické kurzy v zahraničí, konkrétně ve Velké Británii.

Cíle našeho projektu jsou  inovace metod výuky a její internacionalizace, zapojení učitelů i žáků školy do mezinárodních projektů a navázání kontaktů v zahraničí. Získání mezinárodní zkušenosti a srovnání našich metod výuky s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání v zahraničí. Dílčími cíli jsou pak zvýšení jazykové kompetence managementu školy a dalších pedagogů, seznámení se či prohloubení znalostí a dovedností týkajících se nových metod výuky anglického jazyka ESL pro první i druhý stupeň, komunikativní přístup k výuce anglického jazyka a nové metody výuky anglického jazyka pro děti se specifickými poruchami učení, sdílení těchto nabytých dovedností uvnitř i vně naší organizace (i v rámci mezinárodní spolupráce), nastartování mobilit v naší škole.

Za projektový tým

Mgr. Veronika Fořtová

ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI V RÁMCI PROJEKTU

EU
Erasmus+ je programem Evropské unie, díky kterému mohou učitelé vycestovat do zahraniční na jazykové či metodické kurzy. Proto i naše škola podala v loňském roce projekt „On one way“ pod číslem 2016-1-CZ01-KA101-023374. Cílem vedení školy bylo  zvýšení úrovně výuky anglického jazyka  na naší škole. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému vzdělávacího systému ze zahraničí do České republiky. Pedagogové  v rámci projektu mobility získali možnost poznat nové postupy a metody, které jsou součástí trendů v evropském prostoru. Znalost strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích, přinese evropskou přidanou hodnotu, obohatí vlastní výuku na naší škole. Pedagogové budou schopni svým aktivním působením na žáky přispět k tomu, aby se později z žáků stali mladí lidé, kteří budou bez jazykových a jiných bariér schopni pracovat na mezinárodním trhu práce nebo se dále vzdělávat v zahraničí. Myšlenka celoživotního vzdělávání by se měla stát součástí povědomí našich žáků i pedagogů.

Náš projekt byl úspěšný, a tak mohli v letošním roce vycestovat vybraní pedagogové do Velké Británie, například na kurz vyučování anglického jazyka pro žáky 1. a 2. stupně či jazykový kurz pro zvýšení jazykových kompetencí.

Zde si můžete přečíst reakce učitelů, kteří se již z kurzu ve Velké Británii vrátili.

V rámci programu Erasmus+ jsem se ve dnech 3. – 14. 7.2017 zúčastnila metodického kurzu pro učitele angličtiny, který se konal v jazykové škole ve městě Margate ve Velké Británii. Můj kurz se zaměřoval na žáky prvního stupně ZŠ. Od své učitelky Sarah jsem se dozvěděla spoustu zajímavých metod, které ona jako učitelka prvního stupně základní školy používá. Dále jsem se seznámila s její praxí hodnocení žáků. Všechny hodiny s ní byly velmi zajímavé a pro mě myslím přínosné. Jednalo se konkrétně o výuku všech čtyř řečových dovedností, zejména mluvení, dále plánování vyučovací hodiny, prověřování žáků, jejich hodnocení. Kromě výuky pro nás škola pořádala zajímavé sociální programy a také výlety do okolí. Viděla jsem známá města hrabství Kent, ve kterém se přímořské Margate nachází, a také jsem navštívila univerzitní město Cambridge. Ve svém volném čase jsem navštívila město Dover. Ze čtrnáctidenního pobytu budu čerpat nejen další školní rok. 

Mgr. Hana Kletečková

HK Anglie

Doba letních prázdnin je pro učitele časem odpočinku, ale též obdobím pro osobní a profesní rozvoj a další vzdělávání. V letošním roce jsem měla možnost zúčastnit se projektu financovaného z prostředků ERASMUS. V rámci tohoto projektu jsem navštívila Velkou Británii a absolvovala jazykový kurz angličtiny. Příjemná atmosféra přímořského městečka Margate, přátelské prostředí v malé jazykové škole, možnost poznat nová místa, seznámit se s novými lidmi- tak bych stručně shrnula hodnocení mého pobytu. Nezapomenutelným zážitkem byl např. výlet do Cambridge. Největším přínosem byl pro mne jazykový kurz. Přestože angličtina je pro mě, učitele němčiny, až druhým cizím jazykem, uvědomuji si nutnost ovládat základy angličtiny jako prostředku komunikace v rámci Evropy.

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr Veronice Fořtové a paní ředitelce Mgr. Kateřině Schejbalové za to, že projekt pro školu zpracovaly, vyřídily komplikovanou administrativu a umožnily mi, abych se projektu zúčastnila. 

RNDr. Ivana Řehková

IŘ Anglie

 

V době od 2.7 do 15. 7.2017 jsem absolvovala kurz metodiky pro teenagery na jazykové škole s názvem English in Margate.

Kurz byl po všech stránkách velmi přínosný. Byl celý veden učiteli angličtiny – rodilými mluvčími a zahrnoval metodologické postupy, např. demonstration, monitoring, drawing people, using gestures, eliciting from a picture, elicited dialogue, building a talk, concept questions, timelines, mingling , modeling intonation, connected speech, collocations, working with errors, feedback atd.

Dále jsem během kurzu sama připravovala mnoho metodických postupů v různých připravených hodinách pod vedením britských učitelů AJ a konzultovala jsem s nimi jednotlivé metodické postupy.

Také jsem získala mnoho odkazů na užitečné aktivity v hodinách AJ pro teenagery. Jedná se především o různé hry, které mohou obohatit výuku AJ na ZŠ.

Rovněž jsem s britskými učiteli AJ konzultovala způsoby ocenění pokroku žáků ve výuce AJ u nás a ve VB.

Za zmínku stojí také různé získané materiály pro výuku AJ ve spojení s dalšími vyučovacími předměty učitele, především HV na ZŠ.

Jsem velmi spokojená s úrovní kurzu, který jsem absolvovala i s oběma britskými učiteli, kteří se ve všem snažili maximálně vyjít vstříc. Kurz ve Velké Británii hodnotím jako velmi přínosný a bohužel zatím pro mne jako pro učitele ojedinělý. Nelze si než přát, abychom mohli ještě podobnou zahraniční příležitostí ke zlepšení výuky i úrovně jazyka projít.

Lenka Kulhavá

Studijní pobyt v Anglii

Během letních prázdnin jsem se zúčastnila jazykového kurzu v Anglii, který byl financován z prostředků programu Erasmus. Čtrnáctidenní pobyt v Margate, přímořském městečku v hrabství Kent v jihovýchodní Anglii, byl pro mě velkou výzvou i příležitostí, jak vylepšit své komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Výuka angličtiny probíhala v příjemném prostředí malé jazykové školy v centru města. Základním  – neporušitelným – pravidlem této školy bylo, že v jejích prostorách se smí mluvit pouze anglicky, a to i s vlastními krajany. Hodiny, v nichž bylo kolem deseti studentů s podobnou úrovní angličtiny, probíhaly v přátelské atmosféře a byly vedeny profesionálně. Tyto lekce výrazně přispěly ke zlepšení mé angličtiny a obohatily mě i jako pedagoga, protože jsem měla šanci poznat i nové výukové metody a porovnat své zkušenosti s učiteli z jiných zemí.

Všichni zaměstnanci školy byli velmi trpěliví a vstřícní. Ochotně nám pomáhali se vším, s čím jsme za nimi přišli, ať už se to týkalo výuky, našeho ubytování, dopravy či stravování. Starali se také o náplň našeho volného času – organizovali společenské akce, na nichž jsme dostali možnost lépe poznat život ve městě a blíže se seznámit s našimi spolužáky z různých koutů světa. Na víkendy pro nás škola připravovala výlety se zkušenými průvodci. První sobotu jsme měli možnost navštívit přímořské letovisko Brighton a následující víkend zase starobylé město Canterbury.

Tyto dva srpnové týdny v Margate mi přinesly spoustu nových zkušeností a milých zážitků.

Ráda bych na závěr poděkovala paní ředitelce Mgr. Kateřině Schejbalové za možnost zúčastnit se tohoto programu a paní učitelce Mgr. Veronice Fořtové za organizaci a vyřizování složité administrativy spojené s tímto projektem.

Mgr. Klára Bláhová

V měsíci lednu 2018  jsem absolvovala jazykový kurz zaměřený na zvýšení mých jazykových kompetencí v rámci projektu On one way, který byl  hrazen z prostředků EU díky zapojení naší školy do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Jazykový kurz se konal v přímořském městečku Margate ve Velké Británii. Vzhledem k časovému období  jsme byli v příjemné škole ve třídě pouze 3 zahraniční studenti, proto byl jazykový kurz velmi intenzivní. Kromě výuky jsem měla možnost se svým učitelem diskutovat o vzdělávacím systému v Anglii, přístupu k žákům atd. Velkým přínosem byla i konzultace s managementem školy, který mě seznámil s provozem školy, diskutovali jsme o společných tématech.

Jazykový pobyt byl pro mě velkým přínosem a nadále ve svém studiu pokračuji. V měsíci září 2018 naše škola pořádá pro žáky výukový zájezd do Anglie, kterého se jako doprovod zúčastním a své nabyté dovednosti zúročím.

Kateřina Schejbalová

Prázdniny školního roku 2016/2017 byly pro několik pedagogů naší školy ve znamení výukových pobytů ve Velké Británii. Vyučující anglického jazyka vyrazili na rozdílné metodické kurzy, aby po návratu mohli sdílet nově nabyté zkušenosti a dovednosti mezi sebou. Další vyučující absolvovali kurzy anglického jazyka, aby zlepšili své jazykové kompetence. Na všechny tyto kurzy se nám podařilo od začátku tohoto školního roku úspěšně navázat kurzy anglického jazyka v rámci Šablon ZŠ Strančice.

Metodický kurz, kterého jsem se účastnila, byl zaměřený na výuku anglického jazyka pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Výuka probíhala v malém počtu studentů, měli jsme možnost probrat některé studijní materiály individuálně. Z metod, které nám vyučující prezentoval, mohu jmenovat například využití gramatických přehledů, her, praktických pomůcek, reálií, využití jednoduchých dialogů či vytváření situací blízkých reálnému životu.

Všichni zaměstnanci školy byli velmi vstřícní a ochotní nám pomoci s jakýmkoli problémem. Celý pobyt hodnotím jako velmi přínosný, a to nejen po stránce metodické, ale i jazykové.

Mgr. Veronika Fořtová

Metodologický kurz anglického jazyka v Margate mi přinesl mnoho nových podnětů pro práci ve výuce žáků. V první řadě účast na kurzu byla velkým povzbuzujícím a motivačním faktorem k tomu, abych učila s radostí a také se snažila výuku stále oživovat a inovovat. Od počátku školního roku se pod vlivem svého studia v Británii snažím klást velký důraz na pozitivní hodnocení žáků a jejich průběžné povzbuzování po každém dílčím úspěchu. Dále jsem ve větší míře zařadila práci ve dvojicích a také kontrolu práce ve dvojicích, kdy si žáci nejprve vyzkouší své postupy v „bezpečném“ prostředí. Žáci si vyzkoušeli tvorbu samostatných projektů a jejich prezentaci před třídou.

Mgr. Markéta Hanzalová

 

Pedagogové své zkušenosti a nově získané dovednosti  z absolvovaných  kurzů  využijí v reálném edukačním procesu s žáky již v tomto školním roce.

Mgr. Veronika Fořtová, koordinátorka projektu

Přílohy

Evropský-plán-rozvoje-školy-.pdf

Evropský-plán-rozvoje-školy-.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 292,79 kB
Datum vložení: 17. 4. 2020 22:37
Datum poslední aktualizace: 10. 10. 2022 8:52
Autor: Kateřina Schejbalová, Mgr.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

i ovoce má mnoho podob

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kontakty na zaměstnance:

 admin/content/kontakty-1/kontakt/zamestnanci-skoly/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MŠMT

MŠMT

Financováno EU

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

Národní plán obnovy

MŠMT 3

O2 Chytrá škola

Chytrá škola O2

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus