Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Provozní řád jídelny

Ke stažení zde: Řád školní jídelny

Adresa školy:

Základní škola Strančice,
okres Praha –  východ
Revoluční 170 251 63, Strančice

IČO: 709 41 718
Tel : +420 604 442 048
Vedoucí ŠJ : Eliška Siró

 1. Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005Sb.o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.
 2. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování
 3. Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11. 30 hod do 13. 45 hod.
 4. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně po třídách. V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu.
 5. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují/výjimku  tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu/.
 6. Z důvodů bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny.
 7. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo vedoucí školní jídelny/v její nepřítomnosti kuchařce/.V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi pomoc, informuje rodiče, příp. zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis di knihy úrazů.
 8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu v jídelně zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy!
 9. Každý strávník (u dětí zákonný zástupce) vyplní přihlášku ke stravování. Tím, že strávníci nebo jejich zákonní zástupci podepíší přihlášku ke stravování, souhlasí s podmínkami provozního řádu školní jídelny. Jídelníčky jsou na www.strava.cz –  pokud vaříme dvě jídla na výběr, mohou si týden dopředu změnit jídlo-z automatické jedničky na dvojku.
 10. Jídlo je vydávané pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního kreditního čipu, který je strávník povinen zakoupit (120,-Kč) a denně nosit. Prokazuje se přiložením kreditního čipu ke čtecímu zařízení. Případnou ztrátu nebo znehodnocení kreditního čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit si nový čip. V případě, že strávník čip zapomene, nahlásí tuto skutečnost v určených hodinách u vedoucí školní jídelny, která prověří, zda má oběd nahlášený, zaplacený a pak dostane náhradní stravenku.
 11. Stravné na obědy se platí zálohově předem. Je nutné, aby platba na následující měsíc byla připsána na účet ŠJ v termínu od 10. – 20. dne v měsíci probíhajícím.
 12. Příspěvky na stravování se platí formou složenky nebo přes bankovní účet na bankovní spojení školy 428101339/0800 a s platným variabilním symbolem žáka nebo strávníka, který mu byl určen na začátku školní docházky.
 13. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění vyhl.107/2005 Sb. O školním stravování takto: od školního roku 2005/06 se strávníci rozdělují do tří skupin.Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce (1. 9.- 31. 08.) 11 nebo 15 let. Cena obědů je od 1. 9. 2018 stanovena takto:
 • I. kategorie    7-10let           28,-Kč            záloha měsíčně                  616,-Kč
 • II. kategorie   11-14let         32,-Kč            záloha měsíčně                  704,-Kč
 • III. kategorie  15-a více       34,-Kč             záloha měsíčně                  748,-Kč

  14. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy (nemoc, výlety, škola v přírodě, exkurze) individuálně do 7.00hod ráno

Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby na příští měsíc.

  15. Strava nemocným žákům je vydávána pouze první den nepřítomnosti (viz §4 odst. 9 vyhlášky č.107/2005  Sb. o školním stravování. Výdej do čistých jídlonosičů v době od 11.00-11.30 hod ve školní jídelně.

Neodhlášené, nevyzvednuté obědy propadají. Od druhého dne nemoci nebo nepřítomnosti nemá žák nárok na dotovaný oběd. V případě, že strávník či jeho zákonný zástupce obědy neodhlásí, bude škola požadovat úhradu za uvařený oběd v plné výši nákladů na jeho přípravu. I.kat. 53,-Kč  II.kat.57,-Kč III.kat.59,-Kč .

  16. Při ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování odhlásit z důvodů  vyrovnání plateb za stravné   . Případné přeplatky se každým rokem vracejí strávníkům v červenci.

  17. Cizím strávníkům školní jídelna obědy neposkytuje.

  18. Podmínky pro poskytnutí dietního stravování

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do ZŠ, a to na základě dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte, ředitelkou školy a vedoucí ŠJ. Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě, odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výdejní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Dohoda o stravování dítěte – dieta

  19. Všechny děti, které jsou přihlášeny a mají provedenou platbu, budou mít v případě možnosti výběru ze dvou jídel, na začátku měsíce automaticky dopředu objednanou stravu č. 1 na celý měsíc.

  20. ALERGENY

od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku informace o alergenech obsažených v jídle. Naše školní jídelna tyto informace bude zveřejňovat od října 2014. Všichni zaměstnanci ŠJ byli proškoleni.

Seznam alergenů je publikovaný ve směrnici 2000/89ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011EU

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno (pouze závažná výjimka, a to podle bodu č. 18 Provozní řád školní jídelny). Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla.

Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Přehled alergenů viz Tabulka

Seznam alergenů

Vypracovala: E.Siró

Pedagogická rada schválila dne: 20.11.2014

Platné s účinností od 13.12.2014

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus