Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Zápis pro školní rok 2024/25

Informace k zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

                                                                                                                     

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

č.j.: ZŠS/00163/2024

Ředitelka Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025  proběhne prezenční formou.

Pro školní rok 2024/2025 zapisujeme ty děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou šestého roku věku nebo jsou po odkladu povinné školní docházky.

 

TERMÍN ZÁPISU: 9. dubna 2024 od 12.15 do 18 hod.

Zápis bude probíhat za osobní přítomnosti dětí ve škole formou motivačního pohovoru.

Registrace

Přihlášení proběhne online formou. Ve formuláři vyplníte potřebné základní informace a údaje, které využijeme již k samotnému zápisu dítěte a zároveň si zarezervujete termín a čas. V případě, že se nemůžete osobně zúčastnit zápisu v daném termínu, prosím kontaktujte školu na info@skolastrancice.cz .

Banner Zápisy online

Registrace bude spuštěna 1. dubna 2024 - klikněte na baner Online zápis do školy (výše)

Potřebné doklady

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizinci – platný cestovní pas, doklad o povolení k pobytu, doklad o zdravotním pojištění

V případě zastupování zákonného zástupce je třeba předložit ověřenou plnou moc. 

Ke stažení : INFORMACE K ZÁPISU – SEZNÁMENÍ S KRITÉRII ZÁPISU A POUČENÍ O MOŽNOSTI VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ

INFORMACE K ZÁPISU - poučení + kritéria Typ: PDF dokument, Velikost: 226.68 kB

 

Přehled důležitých termínů (1. ročník)

1. dubna

spuštění online registrace

9. dubna

prezenční zápis do 1. třídy – od 12.15 do 18.00 hod.

3. května

nahlédnutí do spisu – od 8.00 do 10.00 hod.

9. května

 termín zveřejnění výsledků

 

Při přijímání žáků k povinné školní docházce budu jako ředitelka ZŠ Emila Kolbena, příspěvkové organizace postupovat mimo jiné podle § 36 odst. 7 školského zákona, kdy jsem povinna přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:

Počet tříd, které budou otevřeny, je závislý na počtu dětí, které přijdou k zápisu. Maximálně budou otevřeny 2 první třídy. V případě otevření jedné třídy se třída naplní žadateli o přijetí, kteří splňují první tři kritéria do takového počtu, aby byla zachována kvalita výuky a dodrženy hygienické podmínky ke vzdělávání (v rámci prostorové kapacity tříd). 

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné školy)

 1. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2., a následně 3. a následně 4. kritéria.

Řízení k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

 Pokud by současná kapacita školy nebyla dostačující ani pro žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, budu ve spolupráci se zřizovatelem využívat možnost transparentního losování. Obdobně bude postupováno v případě, že by nebyla naplněna kapacita přijetím žáků dle prvého kritéria a byli přijímáni žáci dle kritérií dalších. K losování dojde mezi všemi dětmi – uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium. Losování bude za přítomnosti notáře. Registrační čísla všech dětí, které budou splňovat dané kritérium, budou vytištěna na papíry, které budou následně losovány z připravené nádoby tak, aby losující osoba neviděla s předstihem čísla napsaná na jednotlivých losovaných papírech. Vylosovaní uchazeči budou přijati, nevylosovaní přijati nebudou. Losování bude provedeno pověřeným zástupcem zřizovatele. O výsledku losování bude pořízen notářský zápis. Notářský zápis bude zveřejněn na webových stránkách školy. Na webových stránkách školy bude zveřejněn rovněž seznam vylosovaných i nevylosovaných registračních čísel.

U nevylosovaných registračních čísel bude sestaveno jejich pořadí na základě losu, který bude následovat po ukončení losu přijatých uchazečů. Nejvýše na seznamu nevylosovaných čísel bude číslo nejdříve losované a následně budou následovat čísla postupně losovaná, až do vyčerpání všech registračních čísel. Pokud by došlo k uvolnění místa některým z vylosovaných dětí (identifikačních čísel), či nastala jiná možnost pro přijetí dalších žáků, budou přijímány postupně jednotlivé děti dle takto sestaveného pořadí od prvního v pořadí dále.

Na základě žádosti o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 máte ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů jako zákonný zástupce zastupující své dítě právo seznámit se s podklady a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, na jejichž základě bude rozhodnuto. Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit dne 3. května 2024 od 8:00 do 10:00 (změna termínu) v kanceláři ředitelky školy nebo v jiné místnosti, která k tomu bude určena. Žádáme o předem nahlášenou návštěvu na mail: info@skolastrancice.cz. Rozhodnutí o přijetí budou vydána 9. května 2024.

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škola), tak ta je v dobré víře a má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

Neváhejte nás kontaktovat v případě nutnosti dalších dotazů na adrese: info@skolastrancice.cz.

Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

 

V RÁMCI ŽÁDOSTI O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: vyjádření a doporučení z PPP a od lékaře (originály)

Odklad povinné školní docházky (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
 • rodič odevzdá formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Emila Kolbena nejpozději do 30. 4. 2024 spolu s doporučením pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2023/2024 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2024, může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/ 2025 a musí mít doporučení:

 • – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 doporučení z pedagogicko -  psychologické poradny
 • – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024 doporučení z pedagogicko -  psychologické poradny a od odborného lékaře

 

 

Jak u nás zápis probíhá?

Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (vyplnění dokumentů) a  z motivační části zápisu: z rozhovoru a dalších činností s dítětem, které trvají zpravidla 15 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

U zápisu vítají naše předškoláčky různé pohádkové postavičky (žáci 2. stupně ), které je odvedou k paní učitelce do třídy, kde proběhne motivační část zápisu.

Motivační část zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz níže) nabízí zákonným zástupcům základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Rozhovor pedagoga s dítětem se zaměří na tyto oblasti:

 • jméno, bydliště, rodina
 • básnička či písnička
 • kresba postavy
 • barvy
 • prostorová orientace (nahoře – dole, pravá – levá, před – za, první – poslední…)
 • rytmizace
 • matematické dovednosti (napočítat do 10, tvary, počet prvků, více – méně…)
 • jazykové dovednosti (opakování slov, vět, výslovnost)

Po ukončení motivační části obdrží dítě Upomínkový list a vybere si dáreček, který pro něj připravili budoucí spolužáci.
V čase, kdy je předškolák ve třídě s paní učitelkou, zákonný zástupce vyplňuje žádost (formální část zápisu) o přijetí a další dokumenty (lze stáhnout z našeho webu a přinést již vyplněné), nebo se samozřejmě může zúčastnit ve třídě zápisu i se svým dítětem a potřebné dokumenty vyplnit později.

Po motivační části odvede pedagog dítě k zákonnému zástupci a spolu pohovoří o všem, co vyplynulo z motivační části zápisu, případně co rodiče v souvislosti s nástupem do první třídy čeká aj.

Zápis do první třídy je velký mezník v životě každé rodiny, naším velkým přáním je, aby děti odcházely od zápisu usměvavé, spokojené a hlavně, aby se těšily do 1. třídy.

Průběh zápisu v naší škole je uveden i jako příklad inspirativní praxe v textu Národního pedagogického institutu České republiky,: 

https://www.npi.cz/images/publikace/zapis_do_prvniho_rocniku.pdf

 

o-skole/

Zápis

Zápis

Zápis

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kontakty na zaměstnance:

 admin/content/kontakty-1/kontakt/zamestnanci-skoly/

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

MŠMT

MŠMT

Financováno EU

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

Národní plán obnovy

MŠMT 3

O2 Chytrá škola

Chytrá škola O2

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus