Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace
ZŠ Emila Kolbena,Strančice

Zápis pro školní rok 2023/24

                                                                                                         

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

č.j.: ZŠS/00191/2023

Ředitelka Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024  proběhne prezenční formou.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Pro školní rok 2023/2024 zapisujeme ty děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou šestého roku věku nebo jsou po odkladu povinné školní docházky

TERMÍN ZÁPISU: 4. dubna 2023 od 12 do 18 hod.

Zápis bude probíhat za osobní přítomnosti dětí ve škole formou motivačního pohovoru.

Registrace

Přihlášení proběhne online formou. Ve formuláři vyplníte potřebné základní informace a údaje, které využijeme již k samotnému zápisu dítěte a zároveň si zarezervujete termín a čas.

 

 Registrace je  spuštěna 27. března  2023 v 9 hodin na odkazu umístěném nad bannerem Online zápis do školy - vpravo nahoře.

 

Ke stažení: INFORMACE K ZÁPISU - SEZNÁMENÍ S KRITÉRII ZÁPISU A POUČENÍ O MOŽNOSTI VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ 

INFORMACE K ZÁPISU – SEZNÁMENÍ S KRITÉRII ZÁPISU A POUČENÍ O MOŽNOSTI VYJÁDŘENÍ SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ (46.52 kB)

Potřebné doklady

 • rodný list dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizinci – platný cestovní pas, doklad o povolení k pobytu, doklad o zdravotním pojištění

V případě zastupování zákonného zástupce je třeba předložit ověřenou plnou moc. 

V RÁMCI ŽÁDOSTI O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: vyjádření a doporučení z PPP a od lékaře (originály)

Odklad povinné školní docházky (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
 • rodič odevzdá formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Emila Kolbena nejpozději do 30. 4. 2023 spolu s doporučením pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2022/2023 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2023, může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/ 2024  musí mít doporučení:

 • – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2023 doporučení z pedagogicko -  psychologické poradny
 • – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2023 doporučení z pedagogicko -  psychologické poradny a od odborného lékaře

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024:

Počet tříd, které budou otevřeny, je závislý na počtu dětí, které dorazí k zápisu. Maximálně budou otevřeny 2 první třídy. V případě otevření jedné třídy se třída naplní žadateli o přijetí, kteří splňují první tři kritéria do takového počtu, aby byla zachována kvalita výuky a dodrženy hygienické podmínky ke vzdělávání (v rámci prostorové kapacity tříd). 

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do  jedné školy)

 1. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2., a následně 3 a následně 4. kritéria.

Řízení k žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

Se zřizovatelem současnou kapacitu školy vzhledem k dostatečnosti pro žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu monitorujeme a řešíme. Pokud by současná kapacita školy nebyla dostačující ani pro žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, budu ve spolupráci se zřizovatelem využívat možnost transparentního losování. Obdobně bude postupováno v případě, že kdyby nebyla naplněna kapacita přijetím žáků dle prvého kritéria a byli přijímáni žáci dle kritérií dalších.

Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost kdykoliv nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  Pokud chcete této možnosti využít, můžete tak učinit dne 3.5.2023 v kanceláři ředitelky školy nebo v jiné místnosti, která k tomu bude určena od 8 hod. do 10 hod.

Rozhodnutí o přijetí budou vydána nejpozději 4. května 2023

V případě nejasností nás kontaktujte na mailu školy: info@skolastrancice.cz, nebo na tel. 604417569.

Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola Emila Kolbena, p.o.

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 6. 6. 2022, 13 hod.- 15 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Základní škola Emila Kolbena, po vstupu budovou C. (вхід через корпус C)

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

(Kapacita školy naplněna - Потужність школи заповнена)

 

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kritérií:

 1. děti s místem pobytu v příslušném školském obvodu základní školy
 2. Діти зараховуються до перших класів початкової школи за такими критеріями:

     1. Діти з місцем проживання у відповідному районі початкової школи)

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi  zde: nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*: ; або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

d)  doklad -  u cizince pobyt

      документ - у іноземця місце проживання:

 

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м.e Strančicích dne/дата 5.3.2023  

 

Mgr. Kateřina Schejbalová / Директор початкової школи

 

Prvňáci setkání

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  se koná ve středu  8. března 2023 od 8 hod do 16 hod.

 

Jak u nás zápis probíhá?

Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (vyplnění dokumentů v elektronické aplikaci Zápisy Online) a  z motivační části zápisu: z rozhovoru a dalších činností s dítětem, které trvají zpravidla 15 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

U zápisu vítají naše předškoláčky různé pohádkové postavičky (žáci 8. třídy), které je odvedou k paní učitelce do třídy, kde proběhne motivační část zápisu.

Motivační část zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz níže) nabízí zákonným zástupcům základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Rozhovor pedagoga s dítětem se zaměří na tyto oblasti:

 • jméno, bydliště, rodina
 • básnička či písnička
 • kresba postavy
 • barvy
 • prostorová orientace (nahoře – dole, pravá – levá, před – za, první – poslední…)
 • rytmizace
 • matematické dovednosti (napočítat do 10, tvary, počet prvků, více – méně…)
 • jazykové dovednosti (opakování slov, vět, výslovnost)

Po ukončení motivační části obdrží dítě Upomínkový list a vybere si dáreček, který pro něj připravili budoucí spolužáci.
V čase, kdy je předškolák ve třídě s paní učitelkou, zákonný zástupce vyplňuje žádost (formální část zápisu) o přijetí a další dokumenty (lze stáhnout z našeho webu a přinést již vyplněné), nebo se samozřejmě může zúčastnit ve třídě zápisu i se svým dítětem a potřebné dokumenty vyplnit později.

Po motivační části odvede pedagog dítě k zákonnému zástupci a spolu pohovoří o všem, co vyplynulo z motivační části zápisu, případně co rodiče v souvislosti s nástupem do první třídy čeká aj.

Zápis do první třídy je velký mezník v životě každé rodiny, naším velkým přáním je, aby děti odcházely od zápisu usměvavé, spokojené a hlavně, aby se těšily do 1. třídy.

Těšíme se na vás. Děkujeme, že jste si vybrali nás!

Prezentace školy (339.93 MB)

Co Vašim dětem nabídneme?

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy (nová multifunkční tělocvična v budově školy, venkovní multifunkční hřiště v areálu školy)
 • venkovní učebna
 • odborné učebny
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima rodinné školy
 • všechny děti známe a zajímáme se o ně, na naší škole se navzájem stále zdravíme
 • speciální pedagožka na škole každé pondělí
 • školní psycholožka k dispozici ve škole každý čtvrtek dopoledne ve škole, pro zákonné zástupce bezplatně
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích, moderní PC učebna (kapacita 30 počítačů), zařazujeme využití tabletů  do  výuky pro zvýšení kompetencí žáků a zpestření výuky
 • angličtina již od 1. ročníku
 • rodilá mluvčí ve výuce anglického jazyka již od 1. třídy, zároveň probíhá tandemová výuka
 • tandemová výuka dvou kvalifikovaných pedagogů
 • dělení tříd na skupiny ve výuce cizích jazyků 
 • krásné třídy
 • odborné učebny matematiky a fyziky, přírodopisu, humanitních věd a jazyková učebna
 • kvalitní výuka – dokazují to i výsledky SCIO testů, kterými své žáky každoročně testujeme
 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění
 • na škole dlouhodobě funguje Klub mladého diváka
 • prevence proti sociálně patologickým jevům, dlouhodobé programy primární prevence již od 1. třídy, práce s třídním kolektivem
 •  kuchyně – nesmažíme, nepoužíváme instantní polotovary
 • nadstandardní péče o žáky s SPU, přítomnost speciálního pedagoga pravidelně 1x týdně ve škole
 • výborná školní družina (pro žáky 1. – 4. tříd), školní klub
 • ozdravné pobyty formou projektových dnů
 • lyžařský výcvik
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku
 • kooperativní výuka, projektová výuka, výlety, exkurze, vrstevnické programy

A mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi !!

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Rychlý kontakt

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170, Strančice

251 63

Telefon/mobil: 604 417 569

Email: info@skolastrancice.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

MŠMT

MŠMT 2

Digitalizace škol

Digitalizace škol

MŠMT 3

Mléko do škol

Mléko do škol

Olympijský víceboj

Olympijský vícceboj

MAS

MAS

Erasmus

erasmus