head picture
Výchovný poradce kontakty

Výchovného poradce ZŠ Strančice vykonává:

 • Mgr. Veronika Brožková

email: brožkova@skolastrancice.cz;  

tel. : +420736649464  (Sborovna 1. stupně)

Konzultační hodiny: po mailové či telefonické domluvě 

 • Mgr. Kateřina Schejbalová

emal: schejbalova@skolastrancice.cz

tel,: +420 734445650

Konzultační hodiny: po mailové či telefonické domluvě

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje

Informace pro zákonné zástupce žáků:
Na základě rozhodnutí vedení PPP Středočeského kraje přebírá spádově Základní školu Strančice, okres Praha – východ  od 1. ledna 2018 do své péče pracoviště v Říčanech.

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
pracoviště Říčany u Prahy ( budova ZŠ u Říčanského lesa)
Školní 2400/4
251 01 Říčany
Tel.: 731 417 201, 606 681 827
Email: ricany@pppsk.cz
Poznámka: je nutno se předem objednat s velkým časovým předstihem!

 

Úloha výchovného poradce

 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, obtížné životní situace)
 •  péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie)
 • tvorba IVP (individuálně vzdělávacích plánů) pro žáky se spec. poruchou učení
 • práce s mimořádně nadanými žáky a žáky znevýhodněnými
 • zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacími centry a dalšími orgány státní správy (OSPOD apod.)
 • poradenství při výběru dalšího vzdělávání (volba povolání), pomoc při vyplňování přihlášek

 Profesionální vztahy výchovného poradce

a) Žáci

 1. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí- žáků , které má v péči.
 2. Zajišťuje, aby žáci  chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti žáků)

b) Rodiče

 1. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
 2. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů).
 3. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

c) Vztahy k odborníkům jiných profesí

 1. Výchovný poradce se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke spolupráci, jako ke kolegům ze své profese.
 2. Zná okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků příbuzných profesí.