head picture
ŠKOLNÍ PARLAMENT

Školní parlament je partner vedení školy, zřízený za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole.Žáci se více podílí na chodu školy  právě prostřednictvím školního parlamentu. Členy parlamentu jsou zástupci třídních kolektivů. Ve srovnání s minulými roky je znát, že se žáci naučili v parlamentu pracovat – vedoucí činnost předsedy, zapisovatele i promluvy zástupců jednotlivých tříd jsou mnohem jistější a na vyšší úrovni.  Jednotliví zástupci tříd berou svou činnost zodpovědně a žáci se ve společných diskuzích nad tématy projevují velmi rozumně a dospěle.

Koordinátorem školního parlamentu je Mgr. Markéta Hanzalová Náprstková

Školní rok 2017/2018

ŠKOLNÍ PARLAMENT

I tento rok se ve škole opět sešel školní parlament, jeho první schůze se konala 19.10.2017.

Letošními reprezentanty tříd se stali:

3.A – Matěj Šindelář a Berenika Lengerová

3.B- Aneta Šimková a Vendula Kantůrková

4.A – Veronika Ptáková a Ondřej Horák

4.B – Josefína Hanzalová a Filip Štěpáník

5.A – Patrik Filip a Jakub Novotný

6.A – Jan Holub a Matěj Šach

6.B – Jakub Kaucký a Jakub Šindelář

7.třída – Eliška Fousková a Andrea Ohnisková

8.třída – Michal Špejra a Barbora Lapešová

9.třída – Tomáš Znamenáček a Miloslava Konvalinková

Na schůzce byla také paní učitelka Markéta Hanzalová – koordinátorka školního parlamentu.

Na schůzi jsme si zvolili svého předsedu parlamentu (Tomáš Znamenáček), potom také místopředsedu (Miloslava Konvalinková), nástěnkáře (Filip Štěpáník, Josefína Hanzalová) a zapisovatele (Michal Špejra).

První návrhy zástupců tříd se týkaly příliš vysoko umístěných háčků v šatnách některých tříd.  Jakub Šindelář ze 6. B dojde za panem školníkem s prosbou o posunutí háčků níže.

Dále se dětem zdá, že rýže ve školní jídelně bývá někdy příliš suchá. Slušně se zeptat do kuchyně dojdou Filip Štěpáník a Josefína Hanzalová.

Žáci mají pocit, že se málo využívá školní altán. Bude dobré, když zkusí požádat své učitele, zda by se nemohli do altánu podívat častěji, zejména při hezkém a teplém počasí.

Děti by rádi, aby se akce Noc s Andersenem konala víckrát za školní rok. Paní učitelka Hanzalová vysvětlila, že jde o celostátní akci k určitému výročí, které se opakuje vždy jen jednou za rok. Je ale možné dohodnout s třídním učitelem jiné akce.

Zapsal: Michal Špejra

21.12. 2017 byla uskutečněna druhá schůze parlamentu, aby se vyřešily problémy, které byly nahlášeny zástupcům z každé třídy.

Děti se ptaly na to, proč se škola nyní otevírá až v 7.40 a proč na záchodech v budově A neteče teplá voda.

Stížnosti byly především na zničené lavice a židle. Dále byly problémy se schováváním a neuklízením bot.

Žáci přišli též s nápadem zařídit ve škole knihovnu – místnost, kde by si děti mohly v klidu a tichosti o přestávkách a volných hodinách číst.

Děti mezi sebou diskutovaly o tom, jak je obtížné přimět některé spolužáky ke slušnému chování. Paní učitelka Hanzalová zástupcům parlamentu vysvětlila souvislost mezi ranní družinou a pozdějším otevíráním školy ráno. Zástupci ze čtvrté třídy dostali za úkol projednat s paní ředitelkou možnosti pro zřízení knihovny.

Zapsala Barbora Lapešová

Další schůze 15.3. – zápis zajistí Andrea Ohnisková

Třetí schůze parlamentu

Třetí schůze parlamentu se konala 15. března. Žáci si stěžovali, že v šatnách na prvním stupni je málo laviček. Upozornili na to, že ve vitrínách u schodů do prvního patra budovy B jsou staré fotografie z akcí, které by chtělo vyměnit za nové.

Také jsme vyslechli, že někteří žáci z 5. třídy nadávají žákům z ostatních tříd.

Dozvěděli jsme se o výtvarné soutěži Promluv k světu bublinou s tématem udržitelného rozvoje a další soutěži Požární ochrana očima dětí.

Děti by uvítaly větší množství výletů. Debatovali jsme o tom, že je možné přijít za třídními učiteli v předstihu s různými návrhy. Také někomu připadá, že výlety by mohly být oznamovány dříve.

Opět jsme se dostali k tématu školní knihovny a čítárny – nějakého tichého klidného místa, kde by bylo možné si o přestávkách či po vyučování číst.

Některé děti by si přály menší hlasitost zvonění. Také jim chybí na chodbách automaty s dobrotami, ale ty již nejsou podle vyhlášky možné.

Andrea Ohnisková

Činnost školního parlamentu ve školním roce 2017/18 – závěrečná zpráva

Na začátku školního roku proběhly ve třídách volby a z nich vzešli noví zástupci žáků do školního parlamentu. Předsedou parlamentu byl v letošním školním roce zvolen Tomáš Znamenáček z 9. třídy, místopředsedou Miloslava Konvalinková z 9. třídy, nástěnkáři Josefína Hanzalová a Filip Štěpáník ze 4. B.

Proběhla celkem čtyři setkání (19.10.,21.12.15.3.  a 21.6.).

Zástupci tříd se během schůzí projevují aktivně, zejména děti z prvního stupně se snaží přinášet různé podněty. Celkově však lze říci, že to jsou z velké většiny podněty nepříliš závažné povahy (např. návrh, aby se Noc s Andersenem opakovala víckrát do roka, aby se častěji měnily fotografie na nástěnkách), často se týkají většího pohodlí dětí (např. návrh, aby byly židle ve třídách polstrované, aby i na záchodech tekla v umyvadlech na prvním stupni teplá voda). Někdy jsou stížnosti dětí až úsměvné (např. příliš suchá rýže ve školní jídelně).

Obecně – různé otázky spojené se školní jídelnou patří mezi nejčastější zmiňované problémy, které se navíc periodicky vracejí. Starší děti často mladším dokáží vysvětlit, proč nejsou některá jejich přání reálná (např. bohatší výběr jídel).

Někdy si děti stěžují na chování spolužáků (nadávání, ničení výrobků apod.) Je dobře, že se v příjemném a spolupracujícím prostředí parlamentu dokáží podpořit a nabídnout si pomoc.

Ke konstruktivním přáním patří např. to, aby ve škole vznikla školní knihovna a studovna. Toto přání bylo vyslyšeno vedením školy a začaly se podnikat kroky k tomu, aby v příštím školním roce měli žáci školní knihovničku k dispozici.

Celkově se zdá, že jsou děti na naší škole spokojené a netrápí je závažné problémy.

Koordinátorka školního parlamentu Markéta Hanzalová Náprstková

 

 

Školní rok 2016/2017

školní parlament - zástupci tříd

školní parlament - jednání

Činnost školního parlamentu ve školním roce 2016/17

Školní parlament u nás je již tradicí. Tento rok přibyli zástupci třetích tříd,  letošními reprezentanty proto byli: 3.A – Jan Blecha, Michaela Luková, 3. B – Josefína Hanzalová, Filip Štěpáník, 4.A – Anna Jiráčková, Vojtěch Špejra, 5.A – Klára Zvolská, Jan Holub, 5.B – Hana Prosecká, Jakub Kaucký, 6.A – Alexandra Řepková, Nelli Neuwirthová, 7.A – Jiří Horák, Klára Pecháčková, 8.A – Miluška Konvalinková, Tomáš Znamenáček, 9.A – Josef Chrdle, Sára Mondscheinová.

Uskutečnila se celkem čtyři setkání: 17.10.2016, 21.11.2016, 30.1.2017 a 2.6.2017. Předsedou byl zvolen Josef Chrdle (9. A), místopředsedkyní Miluška Konvalinková (8. A) a nástěnkáři Filip Štěpáník a Josefína Hanzalová (oba 3. B). Zástupci parlamentu podepsali smlouvu, ve které se zavázali účastnit se zasedání školního parlamentu, informovat třídu o zasedáních a naopak ze třídy nosit informace do ŠP, podílet se na činnostech parlamentu a plnit zadané úkoly a reprezentovat školu.

Kromě pravidelné účasti na schůzkách a plnění zadaných úkolů členové parlamentu pomáhali při organizaci školního vánočního jarmarku.

Mezi problémy diskutované v letošním školním roce patřily např. nefunkčnost automatu na mlíčka, vysoké položení háčků na oděvy v šatnách, ztrácení bačkorek ze šaten, dlouhé fronty na oběd i chuť podávaného jídla. Také se řešily spory mezi družinou a čtvrtou třídou, které sdílejí jednu třídu, ohledně nepořádku a ničení výrobků.  Děti dále přišly s návrhy na to, že by chtěly poslouchat o přestávkách ve třídách hudbu. Stížnosti se týkaly těch, kteří jezdí před školou na skateboardech, a také změny času ranního otevírání školy.

Setkání jako již tradičně probíhala v přátelském duchu, děti se chovaly velmi zodpovědně.  Mnohem aktivnější byli zástupci nižších tříd. Podařilo se zlepšit rychlost odevzdávání zápisů ze schůzek i výzdobu nástěnky, ale rezervy stále zůstávají.

Koordinátorka školního parlamentu Markéta Hanzalová Náprstková

 

 První schůzka ve š.r. 2016/17

 1. 10. 2016

 Školní parlament u nás ve škole už začíná být – řekla bych tradicí. Žáci zastupují svou třídu a společně se snaží vylepšit prostředí školy. I tento rok tomu není jinak, jen přibyli zástupci třetích tříd, a tak jsme se sešli v tomto složení:

3.A – Jan Blecha, Michaela Luková

 1. B – Josefína Hanzalová, Filip Štěpáník

4.A – Anna Jiráčková, Vojtěch Špejra

5.A – Klára Zvolská, Jan Holub

5.B – Hana Prosecká, Jakub Kaucký

6.A – Alexandra Řepková, Nelli Neuwirthová

7.A – Jiří Horák,

8.A – Miluška Konvalinková, Tomáš Znamenáček

9.A – Josef Chrdle, Sára Mondscheinová

Jelikož tato schůze byla první, úvodní, probrali jsme základní funkce školního parlamentu.

To ovšem nebylo vše, a tak v průběhu schůze jsme stihli i sepsat na lístečky svá jednotlivá přání, která bychom rádi probrali a nějak pořešili, ty jsme následně roztřídili do různých kategorií.

Na příští schůzi máme v plánu zvolení předsedy a místopředsedy a dalších funkcí. Hlavním náplní schůze bude také sepisování tzv. smluv, kterými se zavážeme k základním pravidlům, úkonům a povinnostem zástupců tříd ve školním parlamentu.

Zapsala Miloslava Konvalinková

 

Dne 21. listopadu se konala druhá schůze školního parlamentu. Podepisovala se smlouva ohledně pravidel parlamentu pro zastupitele tříd a školu.

Dále byl volen předseda, místopředseda a nástěnkáři. Předsedou se stal Josef Chrdle (9. A), místopředsedkyní Miluška Konvalinková (8. A) a nástěnkáři Filip Štěpáník a Josefína Hanzalová (oba 3. B).

 

Zapsal Josef Chrdle

 

Dne 30.1.2017 se již po třetí v tomto školním roce sešli zástupci našeho školního parlamentu, aby vyřešili problémy a stížnosti zastoupených tříd. Žáci si stěžovali na nefunkčnost automatu na mlíčka, na vysoké položení háčků na oděvy v šatnách či na ztrácení bačkorek. Dále řešili čekání na oběd v dlouhých řadách a chuť podávaného jídla. Každý z těchto problémů si vzal na starost vždy jeden dobrovolník, který to dále bude řešit se zaměstnanci školy.

Zapsala Sára Mondscheinová

 

______________________________________________________________________________

 

Školní rok 2015/2016

ŠKOLNÍ PARLAMENT

První schůze

I tento rok se ve škole opět sešel školní parlament, jeho první schůze se konala 15.10.2015

Letošními reprezentanty tříd se stali:

4.A – Honza Holub, Klára Zvolská

4.B – Lukáš Dvořák, Jakub Šindelář

5.A – Prokop Hanzal, Eliška Čížková

5.B – Anna Benešová, Tomáš Luka

6.třída – Jan Horák, Agáta Vodičková

7.třída – Tomáš Znamenáček, Miluška Konvalinková

8.třída – Adam Hemelík, Lukáš Vrchota

9.třída – Lucie Trejbalová, Filip Svoboda

Všichni byli přítomni. Na schůzce byla také Markéta Hanzalová – koordinátorka školního parlamentu.

Nejdříve nás paní učitelka Hanzalová uvítala v parlamentu a již po chvíli jsme hlasovali o stanovách školního parlamentu, přičemž jsme všichni hlasovali kladně. Pak nás čekalo další hlasování. Volili jsme předsedu parlamentu – na toto místo byla zvolena Lucie Trejbalová, místopředsedu – Miloslava Konvalinková, nástěnkáře – Agáta Vodičková, na místo zapisovatele byla zvolena Anna Benešová.

 

První návrhy zástupců třídy

 • více zapojit do výuky vyučování v altánu
 • opravit samovolné sjíždění interaktivní tabule 2.stupně (problém s tabulemi i s výukou v altánu si vzal na starost Jakub Šindelář )
 • více doplňovat papírové ručníky na WC
 • skřínky místo šaten – tento návrh byl však zamítnut, byl dříve zamítnut z důvodů mnoha nákladů  a málo prostorů

 

Již teď se všichni těšíme na další parlamentní schůzi a další nápady jak vylepšit život ve škole.

Zapsala : Miluška Konvalinková

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školní rok 2014/15

PRVNÍ SCHŮZE

V letošním školním roce se konaly opět po dvou letech volby do školního parlamentu.  Nově zvolení zástupci se sešli na první společné schůzce 23. 10. Loňský předseda parlamentu Tomáš Mondschein nejprve zasvětil nové tváře do způsobu, jakým parlament v minulém období jednal.  Pak proběhlo hlasování ohledně pravidel jednání parlamentu – všichni přítomní hlasovali pro zachování stávajících pravidel.  Následovala volba předsedy parlamentu (opět Tomáš Mondschein), jeho zástupce (Adéla Spratková), zapisovatele (Lucie Trejbalová) a nástěnkáře (Adéla Spratková). Ve zbylém čase se projednávaly první nápady žáků.

Nově zvolení zástupci školního parlamentu:

4.A – Hanzal, Fuka

4. B – Benešová, Luka

5. A – Kletečka, Mašínová

5. B – Janovský, Pecháčková

6. – Dvořák, Znamenáček

7. – Hemelík, Vrchota¨

8. – Svoboda, Trejbalová

9. – Mondschein, Spratková

Mgr. Markéta Hanzalová, koordinátor školního parlamentu

_________________________________________________________________________________________________________________

Schůze školního parlamentu ze dne 12.2.

Přítomni:

4.A.  Prokop Hanzal

Vojtěch Fuka

4.B.  Tomáš Luka

Anička Benešová

5.A.  Pavel Kletečka

Šárka Mašínová

5.B.  Jan Janovský

Klára Pecháčková

6.      Matěj Dvořák

Tomáš Znamenáček

7.      Adam Hemelík

Lukáš Vrchota

8.      Lukáš Svoboda

9.      Tomáš Mondschein

Návrhy zástupců tříd:

 1. Projednány nové podmínky „práva Veta“
 2. Dochází pití v jídelně po 6. vyučovací hodině

( na starost má Matěj Dvořák )

 1. Jednáno o používání mobilních zařízeních o přestávkách

Nové podmínky Práva Veta:

 1. Konkrétní podmínky je třeba se vždy dopředu dohodnout s učitelem
 2. Jeden předmět jedno právo za pololetí
 3. Právo Veta si může každý učitel upravit podle sebe

Hlasování :

14 lidí pro právo Veta – přijato

Zapsal: Mondschein

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Školní rok 2013/2014

Školní parlament

14. října se konala další schůze našeho školního parlamentu (v tomto školním roce byla první). Nejprve jsme hlasovali o funkcích (předsedou se stal Tomáš Mondschein, místopředsedou Martin Neumann a zapisovatelkou Stella Svobodová).

Potom přišel čas na návrhy a nápady tříd, mezi které patřilo např. zrušit knihovnu ve 4.A (málo místa o přestávkách), nulté hodiny – aby si žáci na druhém stupni vyzkoušeli rozvrh na středních školách, čistit mušle na WC, pořídit držáky na toaletní papír, který je na zemi a omezit právo VETA – na domácí úkoly nebo na předměty, které jsou jen jednou týdně.

Většina návrhů je zatím v jednání a budeme se jim věnovat dál.

Lucie Zavoralová

______________________________________________________________________________________________________

Poslední schůze parlamentu ve školním roce 2012/2013

V úterý 18. 6. se naposledy v tomto školním roce sešel náš školní parlament. Hlavním cílem tohoto setkání bylo vytvořit školní pravidla bezpečného chování na silnicích. Přečetli jsme si návrhy, které vytvořily jednotlivé třídy, povídali si o nich a vybírali ty nejdůležitější zásady. Nakonec jsme sestavili  pravidla, která budou platit pro celou školu. Nepodařilo se nám vybrat jen deset zásad – původní „desatero“ sice zní lépe, ale zdálo se nám, že bychom museli vynechat některá opravdu důležitá pravidla.  Zásady jsme roztřídili do třech skupin – chování chodců, cyklistů a pasažérů automobilu.

Tady je výsledek:

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ NA SILNICÍCH

Chodec:

 1. Přecházíme na přechodu.
 2. Na semaforu přecházíme na zelenou.
 3. Při přecházení nevstupujeme náhle do vozovky a dobře se rozhlédneme.
 4. Po silnici chodíme vlevo.
 5. Používáme pestré oblečení a reflexní doplňky.
 6. Na silnici si nehrajeme.

Cyklista:

 1. Nosíme helmu.
 2. Jezdíme u pravého okraje.
 3. Nejezdíme vedle sebe.
 4. Nejezdíme po chodníku.
 5. Po přechodu vedeme kolo (po pravé straně).
 6. Dáváme znamení při změně směru jízdy.
 7. Dodržujeme dopravní předpisy.
 8. Kolo udržujeme v dobrém stavu a správně vybavené.

V autě:

 1. Používáme bezpečnostní pásy a autosedačky.
 2. Neotevíráme dveře za jízdy.
 3. Nevystrkujeme nic z okna.

 

Od této chvíle bychom měli všichni daná pravidla dodržovat.

Na shledanou v příštím školním roce.

Markéta Hanzalová

Únor 2013

ZÁPIS ZE 3, SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Na další schůzce školního parlamentu se rozhodlo o založení emailové adresy, na kterou budou moci všichni posílat své nápady a náměty. Adresa zní: ParlamentStrancice@seznam.cz

Členové parlamentu dostali za úkol seznámit své třídy se sbírkou starých mobilních telefonů a dále vytvořit seznam žáků s daty narození, aby se na obrazovce nad schodištěm zobrazovaly narozeniny žáků.

_______________________________________________________________________________________________________

LEDEN 2013

ZÁPIS Z 2.SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

15. ledna se konala další schůze školního parlamentu. Moc se nelišila od té předchozí, možná jenom v tom, že diskuzi řídil spíše předseda parlamentu Petr Bečan, a ne p.uč.Hanzalová. Jan Skerl zapsal, kdo na schůzi dorazil, a potom zaznamenával návrhy zástupcǔ většiny tříd.

Mezi návrhy patřily např. stojany na kola, světla na záchody (u 6. a 7.tř), nebo to, aby se začaly zamykat šatny. Většina návrhů je ještě v jednání a budeme se jim věnovat dál. Všichni se už těšíme na další setkání školního parlamentu.

Vanda Kyzlinková

____________________________________________________________________________________________________

 

PROSINEC 2012

ZÁPIS Z 1.SCHŮZE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Nejprve jsme hlasovali o různých funkcích. Byl vybrán předseda – Petr Bečan (9.třída), který bude naše schůze řídit. Bude s námi hovořit o společných problémech a nápadech jak změnit naší školu a dále je potom předávat paní ředitelce nebo paní zástupkyni. Jako jeho místopředseda byl zvolen Tomáš Mondschein (7.třída) pro případ, že Petr Bečan bude mimo školu. Zapisovatelem se stal Jan Skerl (6.třída), během schůze zaznamená,  kdo chyběl, o čem se jednalo atp. Nástěnkářka Vanda Kyzlinková (8.třída) se bude starat o to, aby byli všichni žáci informováni  o tom, co se na schůzi dělo.

Během naší první schůze jsme začali hned hovořit o věcech, které bychom na naší škole rádi změnili . Mezi nápady patří např., aby bylo možné právo VETA na všechny předměty (Právo VETA=jednou za půl roku můžeme odmítnout test nebo zkoušení.NEPLATÍ NA VELKÉ/POLOLETNÍ/ČTVRTLETNÍ práce!) nebo aby se v naší škole udělali skříňky, které ale stojí spoustu peněz. Dále jsme navrhovali, abychom mohli chodit o velké přestávce ven, jestliže bude hezké počasí. Také se mluvilo o tom, zda nekoupit větší hokejky na florbal nebo rolety/závěsy aby žáci, co mají interaktivní tabuli u oken (a popř. tam i sedí) něco také měli z předložené látky nebo prezentace. Další schůze se bude konat co nejdříve v lednu.
Vanda Kyzlinková

První schůzka školního parlamentu očima koordinátorky:

 

Vanda ve svém příspěvku popsala, co se dělo na první schůzce školního parlamentu v naší škole. Chtěla bych připojit ještě svůj „dospělácký“dojem.

Schůzka byla první, proto jsme velkou část času věnovali vytyčování pravidel – volbě různých funkcí a schvalování stanov (můžete si je přečíst v samostatném příspěvku). Na nápady a návrhy tříd zbylo jen málo času. Přesto mám ze schůzky velkou radost. Přišli všichni, přišli včas, chovali se k sobě ohleduplně a dospěle (a to včetně těch nejmenších účastníků ze 4. tříd), dokázali rozumně argumentovat a diskutovat. Vzhledem k nedostatku času se nám nepodařilo dotáhnout diskuzi do konce a já se těším na druhou schůzku, která se uskuteční brzy v lednu, přesné datum včas zveřejníme na nástěnce i na webu školy.

 

Markéta Hanzalová, koordinátorka  školního parlamentu

_____________________________________________________________________________________________________

LISTOPAD 2012

Tak už je to tady! V minulém týdnu (listopad 2012) si všechny třídy od čtvrté výš vybraly své zástupce do školního parlamentu. Kluci a holky příjemně překvapili tím, jak poctivě se do voleb dali. Přihlásila se velká spousta kandidátů, odhodlaných prosadit nápady své i svých spolužáků a zkusit být tak trochu dospělí. Někteří si dokonce připravili předvolební projevy či prezentace.

Chtěli jsme, aby naše volby co nejvíc připomínaly ty „velké“, do parlamentu nebo zastupitelstev. Takže se všichni voliči prokazovali u volební komise žákovskou knížkou, vybraného kandidáta odcházeli označit za plentu a vyplněné hlasovací lístky vhazovali před zraky všech do volebních uren.

Nakonec zvítězili tito kandidáti:

 

4.A  Stella Svobodová, Matěj Dvořák

4.B  Matyáš Veselý, Lukáš Kádek

5. tř. Kristýna Janovská, Šimon Přichystal

6. tř. Jan Skerl, Lucie Zavoralová

7. tř. Tomáš Mondschein, Adéla Spratková

8. tř.  Martin Neumann, Vanda Kyzlinková

9. tř.  Petr Bečan, Kamila Dvorská

 

Děkuji šesté třídě za výrobu volebních uren (osmáci si ovšem vyrobili vlastní).

Děkuji i ostatním paním učitelkám za pomoc při organizaci voleb v jejich třídách.

 

Se zvolenými kandidáty se těším na shledanou při první schůzi školního parlamentu, která se uskuteční v úterý 20. 11. od 11. 40 ve školní jídelně.

 

Markéta Hanzalová, koordinátorka školního parlamentu