head picture
Projekt Na zelenou Nadace partnerství
DOPRAVNÍ STUDIE OBCE STRANČICE

Dne 22. 4. 2014 na veřejném zastupitelstvu v rámci projektu Na zelenou Strančicemi dotovaného z grantu Nadace partnerství proběhlo slavnostní předání dopravní studie.

V měsíci únoru  2013 škola reagovala na výzvu Nadace partnerství, která vyhlásila Grantový a asistenční program Na zelenou 2013. Cílem tohoto programu je najít nebezpečná místa v okolí objektů, kam chodí děti a navrhnout ve spolupráci s autorizovaným projektantem, který vypracuje dopravně – inženýrskou studii, jejich vylepšení. ZŠ Strančice byla vybrána mezi několik málo škol z České republiky, které se Nadace partnerství rozhodla podpořit ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA, a to grantem ve výši 70.000,- Kč. Účelem grantu je pomoci bojovat s nebezpečnými místy, kterými děti denně procházejí nebo projíždějí na cestě do školy. Finanční částka byla použita na tvorbu dopravní studie, která by měla sloužit obci Strančice. Škola tímto projektem chtěla obci Strančice být přínosem.

Hlavní manažerkou projektu je Mgr. Kamila Blechová, školní kordinátorkou projektu je Mgr. Jana Dočkalová.

Před tvorbou studie probíhalo několik fází projektu, kterou zrealizovali žáci, pedagogové ve spolupráci s rodiči. V průběhu roční práce se zrealizovalo: dotazníkové šetření, vznik mapy nebezpečných míst v naší obci, cyklozávod ve spolupráci s MC Lodičkou, schválení Školních pravidel bezpečného chování na silnicích školním parlamentem, slavnostní předání mapy rizikových míst a veřejná prezentace projektu, sčítání automobilů a chodců na vybraných rizikových místech, měření hlučnosti na komunikacích Strančic, Koloběžkové dny, Výstava Na zelenou Strančicemi na obecním úřadě aj.

Seznam akcí a stručný harmonogram:

Termín Akce Na zelenou
únor 2013 Žádost o dotaci z programu Nadace Partnerství Na zelenou
duben – květen2013 Dotazníková akce ve spol. s žáky, rodiči i širokou veřejností–     výzkum dopravního chování–     riziková místa
8. května 2013 Cyklozávod s Lodičkou – tradiční akce pro všechny od nejmenších dětí po dospělé
30. května Slavnostní předání Mapy rizikových míst ve Strančicích
20. června Školní pravidla bezpečného chování v dopravě – školní parlament a pedagogická rada
září Výtvarné zpracování tématu Zelená doprava – 1. stupeň
září Plakáty na téma propagace zelené dopravy – 2. stupeň+ vyvěsili jsme v obchodech a na veřejných místech v obci
září Papírová policistka před školou
12. 9. Sčítání automobilů a chodců na vybraných rizikových místech – 9. tř.pod vedením pana projektanta Ing. Květoslava Syrového
24. 9. Nechte auto doma! – preferujeme zelenou dopravu. Děti, které přijdou do školy pěšky, dostanou odměnu (reflexní přívěsek/reflex. pásku na ruku)
30. 9. Měření hluku z dopravy – 2. st., p. učitel Simon, hlukoměr zapůjčen z Muzea Říčany
 30. 9. – 2. 10. Koloběžkové dny – jízdy zručnosti na koloběžkách
říjen – listopad Výstava Na zelenou Strančicemi na obecním úřadě – mapovala průběh a výsledky projektu, vystaveny byly výtvarné práce žáků
2013 – 2014 Projektová studie na řešení obtížné dopravní situace ve Strančicích, Ing. Syrový
22. dubna 2014 Veřejné zastupitelstvo s přednáškou Ing. Syrového o řešení problematických míst ve StrančicíchSlavnostní předání dopravní studie starostovi obce na veřejném zastupitelstvu
červen 2014 Závěrečná zpráva
Prezentace ke stažení:
Na zelenou.pdf

Veškeré podklady byly průběžně předávány Ing. Syrovému, který zpracoval Projektovou studii na řešení obtížné dopravní situace ve Strančicích. Pracovní verzi konzultoval na PČR, KSUS SČ Kraje aj. a následně na radě obce s  vedením obce.

Výsledná verze Dopravní studie byla slavnostně předána na veřejném zastupitelstvu 22. 4. 2014 panu starostovi a byla spojena s přednáškou p. Ing. Syrového na téma zklidnění dopravy, budování pěší a cyklistické infrastruktury a řešení rizikových míst ve Strančicích.

Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli: žákům, pedagogům, rodičům, Janě Dočkalové, Mgr. Kamile Blechové (hlavní manažerce projektu), vedení obce a panu projektantovi.

Pevně věřím, že výsledná studie bude přínosem pro občany Strančic a dojde ke zlepšení dopravní situace.

Kateřina Schejbalová, ředitelka ZŠ

Dopravní studie: