head picture
EU projekty realizované

EU peníze školám 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Název projektu: Moderní škola

Naše škola byla zapojena do programu MŠMT podpory OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, mediálně známý pod názvem „EU peníze školám“. Jejím smyslem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách v ČR.

Stručný popis projektu Základní školy Strančice:

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Základní škole Strančice v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem OP VK byl rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, sekundárního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globální cíl prioritní osy 1 byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Cílem podpory Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblasti podpory 1.4 (dále jen „OP VK 1.4“) bylo zvýšení kvality vzdělávání v Základní škola Strančice, okres Praha východ.

Při realizaci OP VK 1.4 byly podpořeny následující cílové skupiny:

 • z realizace projektu mělo užitek většina ze 272 žáků školy
 • do projektu se zapojilo nejméně 11 pedagogických pracovníků školy
 • u žáků a pedagogů školy se zvýšila informační gramotnost
 • zvýšila se kvalifikace pedagogů vyučujících cizí jazyky
 • zvýšila se dovednost pedagogických pracovníků v oblasti digitálních technologií využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem
 • v rámci projektu došlo k řešení problematiky v souladu s prevencí rizikového chování pro 4 třídy, která byla v jednotlivých třídách aktuální

V souladu s globálními cíly OP VK 1.4 a se Školním vzdělávacím programem školy (dále jen „ŠVP“), materiálními potřebami a personálními možnostmi školy byly z možných sedmi podporovaných oblastí v OP VK 1.4. realizovány následující klíčové aktivity:

II. Cizí jazyky
III. Využití ICT
VII. Inkluzívní vzdělávání

 

Hlavním cílem projektu byla tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Škola získala z dotace 10 nových interaktivních tabulí, zakoupil se nový školní server, vybavila se počítačová učebna.

Mezi další cíle patřilo další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit. Došlo k rozvoji profesních kompetencí pedagoga při změně technologických podmínek digitálního prostředí školy. Cílem byl profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologiích. Pedagogický pracovník rozšířil své kompetence k využití ICT v jednotlivých předmětech či vzdělávacích oblastech včetně využití interaktivních tabulí ve výuce či tvorbě DUM. Tento cíl podpořil zkvalitnění výuky, její dynamičnost, originalitu a vzájemnou interakci mezi pedagogem a žákem a tím i zvýšenou motivaci žáka a zlepšení studijních výsledků. Zvýšením kvalifikace učitelů cizích jazyků došlo ke zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků. Specifickým primárním preventivním programem bylo řešeno snížení výskytu rizikového chování žáků ZŠ Strančice, okres Praha východ a přispělo se k vytváření pozitivního sociálního klimatu ve skupině, potažmo ve škole a zdravých mezilidských vztahů.

Veškeré prostředky byly použity za účelem dotace, kterým byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách a realizace projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.4 provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit.

ZŠ Strančice zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy .  Veškeré DUMy základní škola uveřejnila  a sdílí na na veřejně přístupných webových stránkách www.dumy.cz .

Plakát propagace dotace EU

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzdělávání pro zdraví na základních školách

Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila prostřednictvím o. p. s Cesta integrace do grantového projektu OPVK, který se týkal vzdělávání dětí na školách v oblasti zdravého životního stylu, dopravní a zdravotní výchovy. Projekt byl určen pro žáky 4. až 9 tříd. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jednotlivé lekce vedli dva odborní lektoři přímo ve třídách za přítomnosti třídního učitele. Programy byly vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky. Děti se během programů aktivně zapojovaly, učily se vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídat konkrétní informace o prevenci rizikového chování. Součástí programů byly i pracovní listy.

Pracovalo se s dynamikou třídního kolektivu, což přispívá k upevňování kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před rizikovým chováním ve třídách, jako je šikana a podobně. Konkrétní témata v jednotlivých třídách, byla přizpůsobena věku dětí. Setkání byla naplánovaná v každé třídě čtyři.

Témata besed pro jednotlivé třídy:

4. třída: 4x za školní rok po 2 vyučovacích hodinách

1. Zdravý životní styl 1.- sebepoznání, pravidla, hranice  22.10

2. Zdravý životní styl 2.- komunikace, spolupráce, aktivní trávení volného času, kooperace 17.12

3. Zdravotní výchova – poznávat podstatu zdraví i příčiny ohrožení, vzniku úrazů, praktický nácvik ošetření 4.2.

4. Dopravní výchova – Správný cyklista 29.4.

5. třída: 4x za školní rok po 2 vyučovacích hodinách

1. Zdravý životní styl 1. – Komunikace, odpovědnost, záškoláctví, aktivní trávení volného času 20.10.

2. Zdravý životní styl 2. – Bezpečně po virtuálním světě, prevence netolismu 15.12.

3. Zdravotní výchova – Základní zdravotní ošetření, prevence úrazů, pitný režim 2.2.

4. Dopravní výchova – Prevence úrazů v dopravě: předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 27.4.

6. třída: 4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

1. Zdravý životní styl 1. – odpovědnost, sebepoznání, pravidla, důvěra, aktivní trávení volného času 23.10

2. Zdravý životní styl 2. – budování kolektivu, zdravé vztahy ve třídě, prevence šikany 18.12.

3. Zdravotní výchova – Základní zdravotní ošetření, prevence úrazů, psychohygiena 5.2.

4. Dopravní výchova – Prevence úrazů v dopravě: předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 30.4.

7. třída: 4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

1. Zdravý životní styl 1. – zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě 21.10

2. Zdravý životní styl 2. – kyberšikana, netolismus, sdělovací prostředky, facebook  16.12.

3. Zdravotní výchova – Lidské tělo, zdravotní rizika, závislost, legální návykové látky 3.2.

4. Dopravní výchova – Prevence úrazů v dopravě, rizikové sporty, adrenalin: ochranné pomůcky, předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 28.4.

8. třída: 4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

1. Zdravý životní styl 1. – zdravé životní hodnoty a vztahy ve třídě, efektivní komunikace, odmítnutí – legální/nelegální návykové látky 23.10.

2. Zdravý životní styl 2. – předsudky, stereotypy, xenofobie, rasismus 18.12.

3. Zdravotní výchova – lidské tělo, zdravotní rizika, pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, sexualita 5.2.

4. Dopravní výchova – prevence úrazů v dopravě, rizikové sporty, adrenalin: ochranné pomůcky, předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 30.4.

9. třída: 4x za školní rok po 3 vyučovacích hodinách

1. Zdravý životní styl 1. – právní povědomí – hranice, zákon, oznamovací povinnost 21.10.

2. Zdravý životní styl 2. – nelátkové závislosti – gambling, PC, patologické hráčství, sekty 16.12

3. Zdravotní výchova – lidské tělo, zdravotní rizika, poruchy příjmu potravy, dietologie, ideál krásy 3.2.

4. Dopravní výchova – prevence úrazů v dopravě, řízení motocyklu, čtyřkolek: pravidla silničního provozu, ochranné pomůcky, předlékařská první pomoc, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, praktický nácvik KPR. 28.4.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotkněte se inovací (CZ.1.07/1.3.00/51.0024)

Naše škola se v tomto školním roce zapojila ve školním roce 2014/2015  jako partner s finančním příspěvkem  do projektu Dotkněte se inovací, jehož hlavní předností je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Popis projektu:

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

 Cílem projektu je

 • zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,
 • zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,
 • zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

Cílovou skupinu tvořili ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

KLÍČOVÉ AKTIVITY – proběhlé v rámci projektu

 KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol

 Cílem je:

 • celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol,
 • seznámení
  • s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky,
  • s legislativní stránkou výběrového řízení,
  • s procesem úspěšného vedení projektu,
  • se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru.

KA 02 Metodická podpora škol

            Cílem je:

 • podpora průřezově se prolínající celým projektem,
 • podpora
  • metodická (předávání zkušeností)
  • technická
  • inspirativní (nápady, náměty).

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole

            Cílem je vzdělat ICT metodika

 • v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy,
 • v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky,
 • v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce.

KA 04 Vzdělávání pedagogů

Cílem je

 • posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení),
 • naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby),
 • seznámit s inovovanými metodami výuky,
 • seznámit s novými formami výuky,
 • naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením.

KA 05 Evaluace

Cílem klíčové aktivity bylo svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bylo vyhodnocení procesu každé školy zapojené do projektu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________