head picture
ERASMUS + On one way

logo

Od 1. září se naše škola zapojila do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Tento program je financován z prostředků Evropské unie. Vypracovali jsme projekt On one way, který byl v plné výši schválen a vybraní pedagogové naší školy tak mohou absolvovat jazykové a metodické kurzy v zahraničí, konkrétně ve Velké Británii.

Cíle našeho projektu jsou  inovace metod výuky a její internacionalizace, zapojení učitelů i žáků školy do mezinárodních projektů a navázání kontaktů v zahraničí. Získání mezinárodní zkušenosti a srovnání našich metod výuky s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání v zahraničí. Dílčími cíli jsou pak zvýšení jazykové kompetence managementu školy a dalších pedagogů, seznámení se či prohloubení znalostí a dovedností týkajících se nových metod výuky anglického jazyka ESL pro první i druhý stupeň, komunikativní přístup k výuce anglického jazyka a nové metody výuky anglického jazyka pro děti se specifickými poruchami učení, sdílení těchto nabytých dovedností uvnitř i vně naší organizace (i v rámci mezinárodní spolupráce), nastartování mobilit v naší škole.

 

Za projektový tým

Mgr. Veronika Fořtová

 

 

ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI V RÁMCI PROJEKTU


Erasmus+ je programem Evropské unie, díky kterému mohou učitelé vycestovat do zahraniční na jazykové či metodické kurzy. Proto i naše škola podala v loňském roce projekt „On one way“ pod číslem 2016-1-CZ01-KA101-023374. Cílem vedení školy bylo  zvýšení úrovně výuky anglického jazyka  na naší škole. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému vzdělávacího systému ze zahraničí do České republiky. Pedagogové  v rámci projektu mobility získali možnost poznat nové postupy a metody, které jsou součástí trendů v evropském prostoru. Znalost strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích, přinese evropskou přidanou hodnotu, obohatí vlastní výuku na naší škole. Pedagogové budou schopni svým aktivním působením na žáky přispět k tomu, aby se později z žáků stali mladí lidé, kteří budou bez jazykových a jiných bariér schopni pracovat na mezinárodním trhu práce nebo se dále vzdělávat v zahraničí. Myšlenka celoživotního vzdělávání by se měla stát součástí povědomí našich žáků i pedagogů.

Náš projekt byl úspěšný, a tak mohli v letošním roce vycestovat vybraní pedagogové do Velké Británie, například na kurz vyučování anglického jazyka pro žáky 1. a 2. stupně či jazykový kurz pro zvýšení jazykových kompetencí.

Zde si můžete přečíst reakce učitelů, kteří se již z kurzu ve Velké Británii vrátili.

V rámci programu Erasmus+ jsem se ve dnech 3. – 14. 7.2017 zúčastnila metodického kurzu pro učitele angličtiny, který se konal v jazykové škole ve městě Margate ve Velké Británii. Můj kurz se zaměřoval na žáky prvního stupně ZŠ. Od své učitelky Sarah jsem se dozvěděla spoustu zajímavých metod, které ona jako učitelka prvního stupně základní školy používá. Dále jsem se seznámila s její praxí hodnocení žáků. Všechny hodiny s ní byly velmi zajímavé a pro mě myslím přínosné. Jednalo se konkrétně o výuku všech čtyř řečových dovedností, zejména mluvení, dále plánování vyučovací hodiny, prověřování žáků, jejich hodnocení. Kromě výuky pro nás škola pořádala zajímavé sociální programy a také výlety do okolí. Viděla jsem známá města hrabství Kent, ve kterém se přímořské Margate nachází, a také jsem navštívila univerzitní město Cambridge. Ve svém volném čase jsem navštívila město Dover. Ze čtrnáctidenního pobytu budu čerpat nejen další školní rok.  Mgr. Hana Kletečková

Doba letních prázdnin je pro učitele časem odpočinku, ale též obdobím pro osobní a profesní rozvoj a další vzdělávání. V letošním roce jsem měla možnost zúčastnit se projektu financovaného z prostředků ERASMUS. V rámci tohoto projektu jsem navštívila Velkou Británii a absolvovala jazykový kurz angličtiny. Příjemná atmosféra přímořského městečka Margate, přátelské prostředí v malé jazykové škole, možnost poznat nová místa, seznámit se s novými lidmi- tak bych stručně shrnula hodnocení mého pobytu. Nezapomenutelným zážitkem byl např. výlet do Cambridge. Největším přínosem byl pro mne jazykový kurz. Přestože angličtina je pro mě, učitele němčiny, až druhým cizím jazykem, uvědomuji si nutnost ovládat základy angličtiny jako prostředku komunikace v rámci Evropy.

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr Veronice Fořtové a paní ředitelce Mgr. Kateřině Schejbalové za to, že projekt pro školu zpracovaly, vyřídily komplikovanou administrativu a umožnily mi, abych se projektu zúčastnila.  RNDr. Ivana Řehková

 

 

V době od 2.7 do 15. 7.2017 jsem absolvovala kurz metodiky pro teenagery na jazykové škole s názvem English in Margate.

Kurz byl po všech stránkách velmi přínosný. Byl celý veden učiteli angličtiny – rodilými mluvčími a zahrnoval metodologické postupy, např. demonstration, monitoring, drawing people, using gestures, eliciting from a picture, elicited dialogue, building a talk, concept questions, timelines, mingling , modeling intonation, connected speech, collocations, working with errors, feedback atd.

Dále jsem během kurzu sama připravovala mnoho metodických postupů v různých připravených hodinách pod vedením britských učitelů AJ a konzultovala jsem s nimi jednotlivé metodické postupy.

Také jsem získala mnoho odkazů na užitečné aktivity v hodinách AJ pro teenagery. Jedná se především o různé hry, které mohou obohatit výuku AJ na ZŠ.

Rovněž jsem s britskými učiteli AJ konzultovala způsoby ocenění pokroku žáků ve výuce AJ u nás a ve VB.

Za zmínku stojí také různé získané materiály pro výuku AJ ve spojení s dalšími vyučovacími předměty učitele, především HV na ZŠ.

Jsem velmi spokojená s úrovní kurzu, který jsem absolvovala i s oběma britskými učiteli, kteří se ve všem snažili maximálně vyjít vstříc. Kurz ve Velké Británii hodnotím jako velmi přínosný a bohužel zatím pro mne jako pro učitele ojedinělý. Nelze si než přát, abychom mohli ještě podobnou zahraniční příležitostí ke zlepšení výuky i úrovně jazyka projít.

Lenka Kulhavá

Studijní pobyt v Anglii

Během letních prázdnin jsem se zúčastnila jazykového kurzu v Anglii, který byl financován z prostředků programu Erasmus. Čtrnáctidenní pobyt v Margate, přímořském městečku v hrabství Kent v jihovýchodní Anglii, byl pro mě velkou výzvou i příležitostí, jak vylepšit své komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Výuka angličtiny probíhala v příjemném prostředí malé jazykové školy v centru města. Základním  – neporušitelným – pravidlem této školy bylo, že v jejích prostorách se smí mluvit pouze anglicky, a to i s vlastními krajany. Hodiny, v nichž bylo kolem deseti studentů s podobnou úrovní angličtiny, probíhaly v přátelské atmosféře a byly vedeny profesionálně. Tyto lekce výrazně přispěly ke zlepšení mé angličtiny a obohatily mě i jako pedagoga, protože jsem měla šanci poznat i nové výukové metody a porovnat své zkušenosti s učiteli z jiných zemí.

Všichni zaměstnanci školy byli velmi trpěliví a vstřícní. Ochotně nám pomáhali se vším, s čím jsme za nimi přišli, ať už se to týkalo výuky, našeho ubytování, dopravy či stravování. Starali se také o náplň našeho volného času – organizovali společenské akce, na nichž jsme dostali možnost lépe poznat život ve městě a blíže se seznámit s našimi spolužáky z různých koutů světa. Na víkendy pro nás škola připravovala výlety se zkušenými průvodci. První sobotu jsme měli možnost navštívit přímořské letovisko Brighton a následující víkend zase starobylé město Canterbury.

Tyto dva srpnové týdny v Margate mi přinesly spoustu nových zkušeností a milých zážitků.

Ráda bych na závěr poděkovala paní ředitelce Mgr. Kateřině Schejbalové za možnost zúčastnit se tohoto programu a paní učitelce Mgr. Veronice Fořtové za organizaci a vyřizování složité administrativy spojené s tímto projektem.

Mgr. Klára Bláhová

V měsíci lednu 2018  jsem absolvovala jazykový kurz zaměřený na zvýšení mých jazykových kompetencí v rámci projektu On one way, který byl  hrazen z prostředků EU díky zapojení naší školy do vzdělávacího programu Evropské Unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Jazykový kurz se konal v přímořském městečku Margate ve Velké Británii. Vzhledem k časovému období  jsme byli v příjemné škole ve třídě pouze 3 zahraniční studenti, proto byl jazykový kurz velmi intenzivní. Kromě výuky jsem měla možnost se svým učitelem diskutovat o vzdělávacím systému v Anglii, přístupu k žákům atd. Velkým přínosem byla i konzultace s managementem školy, který mě seznámil s provozem školy, diskutovali jsme o společných tématech.

Jazykový pobyt byl pro mě velkým přínosem a nadále ve svém studiu pokračuji. V měsíci září 2018 naše škola pořádá pro žáky výukový zájezd do Anglie, kterého se jako doprovod zúčastním a své nabyté dovednosti zúročím.

Kateřina Schejbalová

Prázdniny školního roku 2016/2017 byly pro několik pedagogů naší školy ve znamení výukových pobytů ve Velké Británii. Vyučující anglického jazyka vyrazili na rozdílné metodické kurzy, aby po návratu mohli sdílet nově nabyté zkušenosti a dovednosti mezi sebou. Další vyučující absolvovali kurzy anglického jazyka, aby zlepšili své jazykové kompetence. Na všechny tyto kurzy se nám podařilo od začátku tohoto školního roku úspěšně navázat kurzy anglického jazyka v rámci Šablon ZŠ Strančice.

Metodický kurz, kterého jsem se účastnila, byl zaměřený na výuku anglického jazyka pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Výuka probíhala v malém počtu studentů, měli jsme možnost probrat některé studijní materiály individuálně. Z metod, které nám vyučující prezentoval, mohu jmenovat například využití gramatických přehledů, her, praktických pomůcek, reálií, využití jednoduchých dialogů či vytváření situací blízkých reálnému životu.

Všichni zaměstnanci školy byli velmi vstřícní a ochotní nám pomoci s jakýmkoli problémem. Celý pobyt hodnotím jako velmi přínosný, a to nejen po stránce metodické, ale i jazykové.

Mgr. Veronika Fořtová

Metodologický kurz anglického jazyka v Margate mi přinesl mnoho nových podnětů pro práci ve výuce žáků. V první řadě účast na kurzu byla velkým povzbuzujícím a motivačním faktorem k tomu, abych učila s radostí a také se snažila výuku stále oživovat a inovovat. Od počátku školního roku se pod vlivem svého studia v Británii snažím klást velký důraz na pozitivní hodnocení žáků a jejich průběžné povzbuzování po každém dílčím úspěchu. Dále jsem ve větší míře zařadila práci ve dvojicích a také kontrolu práce ve dvojicích, kdy si žáci nejprve vyzkouší své postupy v „bezpečném“ prostředí. Žáci si vyzkoušeli tvorbu samostatných projektů a jejich prezentaci před třídou.

Mgr. Markéta Hanzalová

 

Pedagogové své zkušenosti a nově získané dovednosti  z absolvovaných  kurzů  využijí v reálném edukačním procesu s žáky již v tomto školním roce.

Mgr. Veronika Fořtová, koordinátorka projektu