head picture
PROJEKTY NA ŠKOLE

Škola spolupracuje s místními organizacemi, či sdružením např. s MC Lodička (Burza, Jablečné slavnosti, školení), se Sdružením přátel Studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích  (Pochod světel – uspávání studánky, Otevírání studánky), s OÚ Strančice (vítání občánků, setkání se seniory) aj.

Ve škole došlo ke zlepšení technické vybavenosti díky dotaci EU, probíhá intenzivní zařazování interaktivní výuky, ale zároveň se  naše  cíleně zaměřuje v dnešní technické době  na podporu čtení u našich žáků.

Probíhají různé projekty v rámci čtenářské gramotnosti ve spolupráci s místní knihovnou(Noc s Andersenem, pravidelné návštěvy Školní družiny v knihovně aj.).

Už jsem čtenář

Každým rokem se škola zapojuje do projektu Národní pedagogické knihovna Komenského Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který podporuje MŠMT. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení. Odměnou za vynaloženou námahu je dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Předání knihy je spojeno se čtenářským slibem a pasování od pana starosty na čtenáře za velké účasti rodičů.

Projekty na škole:

eTwinning

Aktivita eTwinning je určena učitelům a žákům všech typů škol ve 32 evropských zemích. Prostřednictvím moderních technologií školy navzájem spolupracují a realizují vzdělávací projekty na dálku. V letošním školním roce se poprvé zapojila i naše škola. Zapojili jsme se do dvou projektů. Jeden – na téma Communicating in English via email/normal post about various topics – realizujeme s pěti partnerskými školami – z Polska, Francie, Malty, Turecka a Rumunska. Projekt realizujeme v hodinách angličtiny v 6. , 7., a 8. třídě. Druhý projekt, nazvaný Meeting friends in Europe,  děláme s dětmi ze 4. tříd a z 5. třídy a našimi partnery jsou děti z devíti evropských škol(Walesu, Itálie, Řecka, dvou škol v Turecku, Španělsku a Polsku).

Naším cílem je poznat jiné země, jejich kultury a zvyky, najít si kamarády, poznat jejich koníčky, školu, životní styl, naučit se užívat cizí jazyk v praxi, rozšířit si slovní zásobu, používat počítač, využívat internet, umět spolupracovat v týmu. Aktivita eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí (více na www. etwinning. cz).

Evropa dělá školu

Škola se zapojila se do evropského výukového projektu Evropa dělá školu / Europa macht Schule / Europe Meets School (http://www.europamachtschule.de).Jedná se o původně německou studentskou iniciativu, která byla postupně institucionalizovaná (v Německu je nyní součástí národní akademické výměnné agentury DAAD) a má za cíl zapojit do programu evropských studentských výměn i žáky základních a středních škol pomocí krátkých projektů v dané zemi hostujících zahraničních studentů (především z programu LLP/Erasmus) na téma jejich vlasti a umožnit tak dětem participujících škol „nahlédnout do Evropy. Projekty probíhají v angličtině, němčině, francouzštině (příp. španělštině či italštině). Jeden projekt trvá cca  3 školní hodiny – jedna hodina  je  přednáška studenta (většinou se jedná o PowerPointovou prezentaci) a druhé dvě jsou určeny na práci studenta se třídou, vše samozřejmě v cizím jazyce.

Projekt Pokračujeme společně na pevných základech 

Projekt primární prevence v letošním školním roce, který je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, je  určen pro žáky 1. až 9 tříd. Projekt navazuje na projekt Naše třída, naše škola a je zaměřen na prevenci rizikového chování a na podporu rozvoje zdravého klimatu třídy a školy  Jednotlivé lekce povedou dva odborní lektoři přímo ve třídách za přítomnosti třídního učitele. Programy budou vedeny výukovými metodami zážitkové pedagogiky. Děti se během programů aktivně zapojují, učí se vyjadřovat vlastní názory, přemýšlet o daných tématech, diskutovat, pracovat ve skupinách a zároveň se dozvídají konkrétní informace o prevenci rizikového chování. Pracuje se s dynamikou třídního kolektivu, což přispívá k upevňování kolektivu, k vytváření bezpečného prostředí a prevenci před rizikovým chováním.  Konkrétní témata v jednotlivých třídách jsou přizpůsobena věku dětí. O konkrétních termínech jednotlivých bloků budete informováni prostřednictvím žákovských knížek.

 

 Projekt Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Strančice

V rámci Výzvy 56 OPVK byl Základní škole Strančice schválen a podpořen  projekt Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Strančice ve výši 233 787 Kč. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1921. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cíle projektu: zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti a zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Čtenářské dílny již pedagogové samozřejmě zařazovali a podporovali čtenářskou gramotnost, ale využili jsme této dotace ke sjednocení koncepce čtenářských dílen v celé škole v rámci tematických plánů. Finanční prostředky byly hlavně použity na nákup knih. Seznam knih pečlivě vybírali vyučující 1. stupně a českého jazyka na 2. stupni společně. Škola získala 450 knih různých titulů pro věkovou kategorii čtenářů od sedmi do patnácti let. Do projektu se zapojily 2. – 5. třídy na 1. stupni a 7. a 9. třída na 2. stupni. Druhou klíčovou aktivitou projektu byla podpora na zvýšení jazykových kompetencí vyučujícího anglického jazyka.V současné době je projekt po  realizaci  a žáci pracují s novými tituly beletrie, poezie a naučné literatury.

 

Projekt Výzva č. 57 – ZŠ Strančice

Základní škole Strančice byl schválena žádost do Výzvy 57 OPVK s projektem Výzva č. 57 – ZŠ Strančice v celkové výši 220 850 Kč. Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/57.0237. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu byla podpora rozvoje technických dovedností žáků na 2. stupni formou vytváření žákovských výrobků. Tato aktivita přispěla k vybavení školní dílny. Finančně byl podpořen i rozvoj technických dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Za získané finance absolvovali pedagogové vzdělávací kurz a hlavně se vybavila a vznikla školní dílna. Vybavila se šestnácti pracovními stoly se svěráky a potřebným nářadím pro žáky a pedagoga. Do vytváření žákovský výrobků se zapojili žáci druhého stupně.