head picture
Povinně zveřejňované informace

Návrh rozpočtu 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ E.K.

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Název

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Strančice, Revoluční 383, Strančice

Poskytování základního vzdělání. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Obce Strančice č. 14 ze dne 12. 11. 2001 pod č. j. 960/01 ve znění pozdějších změn a doplňků. Předmětem činnosti je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny, školní jídelny.

 1. Organizační struktura

Základní škola

Školní družina (4 oddělení)

Školní klub

Školní jídelna

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170

251 63 Strančice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

Revoluční 170

251 63 Strančice

4.3 Úřední hodiny

Kancelář školy:

V měsících leden – červen a září – prosinec.

Pondělí – Pátek 7:30 – 15:00 hod. (polední přestávka od 11.30 do 12.00)

Prázdninové úřední hodiny: Zveřejňovány na webu školy vždy před prázdninami.

Konzultační hodiny učitelů podle dohody s jednotlivými učiteli.

 4.4 Telefonní čísla

Kancelář:                                   604 417 569

Ředitelka školy:                       734 445 650

Zástupkyně ředitelky:             731 449 244

Školní jídelna:                          604 442 048

 

4.6 Adresa internetové stránky:   www.skolastrancice.cz

4.7 Adresa e-podatelny :   info@skolastrancice.cz

4.8 RED IZO:   600052206

4.9 Datová schránka:    ID datové schránky: j8bmqzg

 1. Případné platby lze poukázat:   Číslo účtu/ kód banky: 428101339/0800
 1. :   70941718
 1. DIČ

Nejsme plátci DPH

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň

Komentář k učebnímu plánu 1-stupeň

UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň

Komentář k učebnímu plánu 2. stupeň

Školní vzdělávací program ZŠ Emila Kolbena je k nahlédnutí v ředitelně ZŠ

 

8.2 Rozpočet

Návrh rozpočtu 2019 ZŠ Emila Kolbena, příspěvkové organizace

Návrh střednědobého výhledu ZŠ Emila Kolbena

 

 1. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, platí pouze pro žádosti podané písemně.

 

 1. Příjem žádostí a dalších podání: Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

 

 1. Opravné prostředky Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 

 1. Formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace ZŠEK

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy

(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Mimořádně rozsáhlé zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy bude zpoplatněno podle hodinové sazby pověřeného pracovníka.

 1. Licenční smlouvy

nejsou

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva školní rok 2017_18

Výroční zpráva ZŠ Strančice 2016_17