head picture
Klub přátel školy

 

Název: Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Strančice

Sídlo:   ZŠ Strančice, Revoluční 170, Strančice, PSČ: 251 63

E-mail: krps.zs.strancice@seznam.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 256540481

kód banky: 0300

(při platbě členského příspěvku na účet označte platbu jménem, příjmením a třídou)

IČ:         22741119                                                                                                                   

Občanské sdružení registrované dne 7. 5. 2012 Ministerstvem vnitra České republiky pod č. j. VS/1-1/88683/12-R.

předseda:                      Mgr. Martin Mašín, Ph. D., T: 737838230, masinmartin13@gmail.com
místopředsedkyně:   Mgr. Kamila Blechová, T: 776599957, blesky_2002@volny.cz

Stanovy Klubu

PRO NOVÉ ČLENY:       Oznamte prosím zaplacení členského vkladu zástupci své třídy, tzn. členu Rady Klubu, anebo přímo mně na mail blesky_2002@volny.cz. Je to z toho důvodu, aby naše evidence členů byla v pořádku a úplná.

Děkuji. Kamila BlechováČlenská schůze

Srdečně zveme všechny členy Sdružení na členskou schůzi, která se koná 7. 1. 2019 v restauraci Šibeniční vrch v Mnichovicích od 19 hodin. Program je v přiložené pozvánce. Členský příspěvek je možné zaplatit též na místě před začátkem schůze.


ČLENSKÉ VKLADY

KRPŠ PŘI ZŠ STRANČICE PO TŘÍDÁCH ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. A             6900,- Kč

1. B             4800,- Kč

2. A             4200,- Kč

2.B             3900,-Kč

3. A             6300,- Kč

3.B              4500,- Kč

4. A             5400,- Kč

5. A             3600,- Kč

5. B             5700,- Kč

6. A             4800,- Kč

7. A             bude doplněno

8. A             4500,- Kč

9. A             4200,- Kč

Celkem       58800,- Kč

Chci velice poděkovat všem rodičům, kteří přispěli na činnost KRPŠ a podpořili tak naši školu. Velmi si vážíme Vaší podpory. Současně patří dík i třídním učitelům a paní sekretářce školy, kteří nám pomohli příspěvky vybrat.

Kamila Blechová


 

P Ř Í J M Y  A  V Ý D A J E

Klubu rodičů při ZŠ Strančice, Revoluční 1780, 251 63 Strančice

                                                        ve školním roce 2015/2016  

Příjmy:                       Členské vklady na rok 2015/2016                      58.200,- Kč

Dotace od obce Strančice na rok 2015                30.000,- Kč

Sběr papíru                                                                 6.360,- Kč

Sponzorský dar                                                          6.000,- Kč

                                                                                                                                             

Výdaje:          

Provozní výdaje (vedení účetnictví):                                                                                500,- Kč

Školní pomůcky (peněžní prostředky byly použity na akce a pomůcky pro školu na základě žádosti ze strany školy a po jejich projednání):

Dějepisné mapy                                                                                                      5.540,- Kč

Pomůcky  pro 1. stupeň ZŠ Strančice                                                                 6.470,- Kč

Pomůcky matematika                                                                                            1.350,- Kč

Elektroskop                                                                                                              3.487,- Kč

Experimentální sady  el. proud                                                                            5.285,- Kč

KIN-BALL                                                                                                                 6.560,- Kč

Hry AJ                                                                                                                        1.278,- Kč
Přednášky a akce pro rodiče a žáky:                                                                    

Přednáška PhDr. Ivety Míkové pro rodiče prvňáčků                                                   1.200,- Kč

Přednáška PhDr. Ivety Míkové pro rodiče páťáků (přestup na gymnázia)              1.000,- Kč

ÚDiF ZŠ Strančice                                                                                                               5.060,- Kč
odměny na Den dětí                                                                                                               795,- Kč

Představení Pestré společnosti                                                                                          4.100,- Kč

Akademie (pronájem sálu, dort)                                                                                       3.650,- Kč

Odměna za reprezentaci školy pro úspěšné žáky (předány v červnu)                       4.000,- Kč

Zůstatek na účtu ke dni 31.8.2016  cca 84.630,44 Kč.

Za KRPŠ vypracovala Kamila Blechová.

Daňové přiznání KRPŠ při ZŠ Strančice za rok 2015 je k nahlédnutí.


 

ČLENSKÉ VKLADY

KRPŠ PŘI ZŠ STRANČICE PO TŘÍDÁCH ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

1. A             4800,- Kč

1. B             3000,- Kč

2. A             5700,- Kč

2.B             5100,-Kč

3. A             3300,- Kč

4. A             3900,- Kč

4. B             4800,- Kč

5. A             5400,- Kč

5. B             4200,- Kč

6. A             4500,- Kč

7. A             4200,- Kč

8. A             3900,- Kč

9. A             3300,- Kč

Celkem       56100,- Kč

Děkuji všem rodičům, kteří přispěli na činnost KRPŠ, a současně i pedagogům a paní sekretářce školy, kteří nám pomohli příspěvek vybrat.

Zejména chci ocenit rodiče ze tříd:

2.A paní učitelky Bedřišky Hemelíkové,

2.B, paní učitelky Mgr. Jany Široké a

5.A paní učitelky Mgr. Dany Sauerové.

V těchto třídách přispěli všichni rodiče. Děkuji. Kamila Blechová

                                                                                                                                                                                                

P Ř Í J M Y  A  V Ý D A J E

Klubu rodičů při ZŠ Strančice, Revoluční 1780, 251 63 Strančice 

                                                                   ve školním roce 2014/2015  

Příjmy:                      Členské vklady na rok 2014/2015                      50700,- Kč

Dotace od obce Strančice na rok 2015                25000,- Kč

                                                                                                                     

Výdaje:           500 + 67429 + 12388 + 5036 + 1360 = 86713,- Kč + poplatky za vedení bankovního účtu, výpisy a transakce

Provozní výdaje (vedení účetnictví):                                                                                500,- Kč

Školní pomůcky (velká část peněžních prostředků šla dle žádosti školy na sportovní pomůcky do nové tělocvičny):                                                                                                                                                                                                               67429,- Kč

Koberec do tělocvičny (všeobecná obratnost, kotrmelce, hvězdy, apod….)              22252,- Kč

Švédské lavičky do tělocvičny                                                                                                 11070,- Kč

Ping – pong stůl včetně pálek                                                                                                  7332,- Kč

Sada na badminton                                                                                                                        899,- Kč

Balanční pomůcky                                                                                                                        2019,- Kč

Učebnice                                                                                                                                          3330,- Kč

Trička pro žáky na reprezentaci s logem školy                                                                     4294,- Kč

Stolní fotbal                                                                                                                                  15585,- Kč

Pomůcky na AJ                                                                                                                                 648,- Kč

 

Přednášky a akce pro rodiče a žáky:                                                                           12388,- Kč

Přednáška PhDr. Ivety Míkové pro rodiče prvňáčků                                                          1000,- Kč

Přednáška PhDr. Ivety Míkové pro rodiče páťáků (přestup na gymnázia)                  1000,- Kč

Přednáška p. Ptáka o první pomoci                                                                                        1000,- Kč

Bezpečný internet                                                                                hrazeno z dotace

Jablečné slavnosti                                                                                                                      2000,- Kč

Akademie (pronájem sálu, šerpy pro deváťáky, dort)                                                        7388,- Kč

 

Něco navíc:                                                                                                                             5036,- Kč

Odměna za reprezentaci školy pro úspěšné žáky (předány v červnu)                      3300,- Kč

Přivítání prvňáčků (dřevěná razítka se jmény)                                                               1736,- Kč

Ze sociálního fondu byla čerpána částka ve výši 1360,- Kč na částečnou úhradu nákladů s pobytem žáka na škole v přírodě.

Zůstatek na účtu ke dni 31.8.2015  cca 24980,83 Kč.

 

Za KRPŠ vypracovala Kamila Blechová.

Daňové přiznání KRPŠ při ZŠ Strančice za rok 2014 je k nahlédnutí.

                                                                                                                                                                                  

Z HISTORIE:

Dne 25.3.2014 proběhla ve škole přednáška „DĚTI ON LINE“, kterou jsme spolu se školou pořádali. Škola zajistila přednáškovou místnost a drobné občerstvení pro pana přednášejícího, za což paní ředitelce a pracovnicím školní jídelny patří díky :-) Přednášel nám pan Mgr. Vácha, který se ukázal býti skutečně dobrým řečníkem. Myslím, že mohu říci, že nás přítomné během přednášky nejen zaujal, ale i vyděsil a donutil k zamyšlení. Přednáška trvala cca 2 hodiny a po jejím skončení bylo možno zakoupit i některou literaturu vztahující se k tematu. Pro ty, kteří neměli možnost se dostavit, jen malá ochutnávka……

D O P O R U Č E N Í

1. KOMUNIKUJME S DĚTMI !

2. TRAVME S DĚTMI KVALITNÍ ČAS (VÝLETY, SPOLEČNÉ JÍDLO, HRY….) !

3. NASTAVME PEVNÁ PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ INTERNETU DĚTMI, PŘECE RODIČE URČUJÍ PRAVIDLA !

Otázky k zamyšlení:

 • Kde je počítat? V dětském pokoji ?
 • Jak dlouho a jak často mé dítě používá počítač?
 • Používá dítě webkameru?
 • Musí mít dítě internet v mobilu?

Chci vědět víc? Kde získám užitečné informace?

www.seznambezpecne.cz

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

www.horkalinka.cz

LINKA BEZPEČÍ PRO DĚTI – ZDARMA – 116 111

LINKA PRO RODIČE – ZPOPLATNĚNÁ – 840 111 234

Všem přítomným děkuji za pozornost a s ostatními snad někdy příště.

Kamila Blechová

 

Vypis z účtu 6/2013
Vypis z účtu 7/2013
Vypis z účtu 8/2013
Vypis z účtu 12/2013

 

 

 

Cíle a náplň činnosti (více viz stanovy)

Cílem činnosti klubu je všestranně podporovat rozvoj ZŠ Strančice, Revoluční 170, 251 63 Strančice (dále škola), tedy koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Zejména:

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
 • shromažďuje finanční a materiální prostředky
 • podporuje spolupráci školy s dalšími tuzemskými i zahraničními školami
 • zajišťuje ve spolupráci se školou a školskou radou různé kulturní a společenské akce – přednášky, společná setkání atp.
 • podává žádosti o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti

Peněžní i nepeněžní plnění může být poskytováno přímo škole, žákům, zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění výše uvedených cílů.


Pozvánka na ustavující Valnou hromadu dne 27. 11. 2012 v 19.00 hodin