head picture
Informace povinně zveřejňované

Údaje o škole

Název: Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace

 Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Obce Strančice č. 14 ze dne 12. 11. 2001 pod č. j. 960/01 ve znění pozdějších změn a doplňků. Předmětem činnosti je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnou legislativou. Organizace vykonává činnost základní školy, školní družiny, školní jídelny.

Organizace je oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: Revoluční 170, 251 63 Strančice, (adresa pro osobní nebo poštovní doručování dokumentů)

Telefonní čísla: +420734554650 (mobilní ředitelky školy)

+420731449244 (mobilní zástupkyně ředitelky školy)

+420323640456 (stolní – kancelář školy, ředitelna)

+420323640564 (stolní – školní jídelna)

+420731411549 (mobilní školní družina)

E- mail: info@skolastrancice.cz (oficiální) , elektronická adresa podatelny

Adresa internetové stránky:  http://www.skolastrancice.cz/

ID datové schránky: j8bmqzg

Zřizovatel: OÚ Strančice

Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 428101339/0800

IČO:  70941718

Dokumenty: http://www.skolastrancice.cz/index.php/dokumenty-skoly-2

http://www.skolastrancice.cz/index.php/dokumenty-skoly

 Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Schejbalová, jmenována na základě rozhodnutí Rady obce Strančice R-11-12-02 ze dne 20. května s účinností od 1. 7. 2011.

 

Pravomoci a působnost ředitele školy

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) :

 • 164

Ředitel školy a školského zařízení

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v §3,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.
 • Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 • 165

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160 až §163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18,
 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §35,
 • odklad povinné školní docházky podle §37,
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst. 2,
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestup žáka podle §49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst. 2,
 • povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 2,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících, vyšší odborné škole podle §93 a následujících a v konzervatoři podle §88,
 • přestup, změna oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle §66 a §97,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle §52 odst. 6, §66 odst. 7 a97 odst. 8,
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle §123 odst. 4 podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4,
 • uznání dosaženého vzdělání podle §70 a §100, povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle §41.

 

 • 166

Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace a vedoucí organizační složky státu je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace a vedoucím organizační složky státu může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem.

Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu jmenuje do funkce zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení. Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení konkurzního řízení, složení konkurzních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování do funkcí uvedených v odstavci 2, pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkurzních komisí.

Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu zřizovatel odvolá z funkce v případě:

 • pozbytí některého z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovených zvláštním zákonem,
 • nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního zákona,
 • organizačních změn, jejichž důsledkem je zrušení vykonávané funkce.

Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem
obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu může zřizovatel
dále odvolat z funkce pouze v případě:

 • závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce, zřizovatelem nebo jinými kontrolními orgány,
 • dosažení 65 let věku.

Odvolání z funkce je písemné, doručuje se řediteli a vedoucímu do vlastních rukou a musí obsahovat důvody odvolání podle odstavců 4 a 5, jinak je neplatné.

Funkci ředitele školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává jiná právnická osoba, vykonává statutární orgán nebo člen statutárního orgánu této právnické osoby, pokud splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem.  Pokud nelze ředitele školy nebo školského zařízení ustanovit z těchto osob, jmenuje právnická osoba do funkce ředitele školy nebo školského zařízení jinou osobu v pracovněprávním vztahu k této právnické osobě, která splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním zákonem.  Osoba uvedená ve větě první a druhé je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává.

 Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky pozdějších předpisů

Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů

______________________________________________________________________________________________________________________________________

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Smernice o svobodnem pristupu k informacim Zs.docx