head picture
Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021  proběhne vzhledem k současné situaci v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jinou formou, a to v souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020.

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředním školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Původní předem stanovený termín  16. 4. 2020  se upravuje na dobu zápisu jinou formou a zápis proběhne v  termínu  od 16. 4. 2020  do 30. 4. 2020.

V tomto termínu je třeba doručit škole přihlášku k zápisu – Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – vygeneruje se ze systému Zápisy Online, ve kterém se žadatel zaregistruje  (Ve stanovené lhůtě musí být přihláška škole doručena, ne pouze podána k poštovní přepravě).

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2019/2020

K hladkému průběhu a vzájemné informovanosti můžete  využít registrační  systém Zápisy Online, kde se zaregistrujete a vygenerujete žádost   – přístup do aplikace od 16. 4. 2020 (kromě 21.4. – výpadek proudu dopoledne)

OTEVŘETE SI ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU:

 

 

 

nebo

Odkaz na el. přihlášku: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/skolastrancice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 1. Otevřete si elektronickou registraci a vyplňte požadované údaje

      2. Na Váš zadaný e-mail Vám přijde potvrzení spolu s odkazem na předvyplněnou žádostí o zápis do 1. ročníku s údaji z Vaší registrace. Vyplňte zbylé údaje:

 • zákonný zástupce– uveďte údaje alespoň jednoho zákonného zástupce;
 • doručování písemností– uveďte tehdy, pokud je doručovací adresa odlišná od trvalého bydliště uvedeného zákonného zástupce;
 • zdravotní stav– uveďte, zda žádáte o odklad školní docházky a zda žádáte o přijetí do přípravné třídy (DŮLEŽITÉ!);
 • volitelné položky (dobrovolné)–  např. přání na spolužáky (ne vždy lze vyhovět) nebo případné přílohy (např. zpráva z PPP s doporučením);

Přihlášku vyplňte pozorně, hlavně zkontrolujte kontaktní údaje!

    3. Stáhněte si na webu školy dokument INFORMACE K ZÁPISU – SEZNÁMENÍ S KRITÉRII ZÁPISU A POUČENÍ O MOŽNOSTI VYJÁDŘENÍ SE       K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ – tento dokument podepište a přiložte jak přílohu

KE STAŽENÍ:

Informace k zápisu + kritéria 2020 2021 ke stažení

 1. Okopírujte si rodný list dítěte – prostá kopie slouží k ověření věku dítěte. Ve spisu kopii neuchováváme, ale skartujeme ji (kopií si údaje pouze ověříme). Den skartace poznamenáme zápisem na spise.
 2. PODEPSANOU ŽÁDOST s 2 přílohami (prostá kopie rodného listu, Informace k zápisu) DORUČTE následujícími způsoby:
 1. do datové schránky školy:  j8bmqzg
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mail: info@skolastrancice.cz
 3. osobní podání, (tak aby byl zachováno v souvislosti s vládním opatřením bezkontaktní předání)

Aby se u rodičů minimalizovala nutnost návštěvy poboček České pošty a.s., tak v termínu od 16. dubna 2020 do 30. dubna 2020 bude u  vchodu A (zelená branka u vstupu ředitelny v areálu školy) připevněn uzamykatelný box na odevzdání všech potřebných dokumentů od 8 – 14 hod. Ve škole bude v kanceláři  přítomna pověřená osoba. Při vhození originálů formulářů do boxu v čase 8 – 14 hod., bude pověřená osoba pravidelně box vybírat a odešle potvrzení o přijetí žádostí do mailu žadatele do 2 dnů.

 1. poštou  na adresu školy Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace, Revoluční 170, 25163 Strančice. Ve stanovené lhůtě musí být přihláška škole již doručena, ne pouze podána k poštovní přepravě.

V případě, že:

 • NEMÁTE MOŽNOST ŽÁDOST ELEKTRONICKY VYPLNITNEBO VYTISKNOUT, tak prázdné formuláře najdete v plastové obálce u dveří školy vchod A;  MŮŽETE SI V TERMÍNU OD 16. 4. VYZVEDNOUT
 • máte jakékoliv pochybnosti, nejasnosti nebo potíže s vyplněním přihlášky, volejte na 604417569 nebo pište na e-mail info@skolastrancice.cz

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

ODKLADY:

Odklad povinné školní docházky (§ 37 Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon)

VYGENERUJTE SI ŽÁDOST V ONLINE SYSTÉMU A ZVOLTE STEJNÝ POSTUP

Poučení o možnosti požádat o odklad a postupy, jak to má zákonný zástupce udělat:

 1. máte již doporučení PPP a od pediatra, pak podáte žádost o přijetí i o odklad, doporučení přiložíte elektronicky (stačí prostá kopie)  a  ředitelka školy rozhodne o odkladu,
 2. nemáte ještě obě doporučení, pak podáte žádost o přijetí i odklad a uvedete, jestli čekáte na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy. Následně Vás budeme kontaktovat a dle toho domluvíme na termínu dodání příloh. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby dodání požadovaných doporučení.
 3. nemáte žádné doporučení, ale odklad chcete, pak podáte žádost o přijetí i o odklad. Následně Vás budeme kontaktovat o tom, jak má dále postupovat dle zákona. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby  dodání požadovaných doporučení.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

V případě nejasností nás kontaktujte na mailu školy: info@skolastrancice.cz, nebo na tel. 604417569.

 

Děkujeme

Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

 

 

 

______________________________________________________________________________

Díky, že jste si vybrali nás!!! Co Vašim dětem nabídneme?

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy (nová multifunkční tělocvična v budově školy, venkovní multifunkční hřiště v areálu školy)
 • venkovní učebna
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima rodinné školy
 • všechny děti známe a zajímáme se o ně, na naší škole se navzájem stále zdravíme
 • školní psycholožka k dispozici ve škole
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích, moderní PC učebna (kapacita 30 počítačů), zařazujeme využití tabletů  do  výuky pro zvýšení kompetencí žáků a zpestření výuky
 • angličtina již od 1. ročníku
 • rodilá mluvčí ve výuce anglického jazyka již od 1. třídy, zároveň probíhá tandemová výuka
 • speciální pedagog ve škole
 • krásné třídy
 • kvalitní výuka – dokazují to i výsledky SCIO testů, kterými své žáky každoročně testujeme
 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění
 • na škole dlouhodobě funguje Klub mladého diváka
 • prevence proti sociálně patologickým jevům, dlouhodobé programy primární prevence již od 1. třídy, práce s třídním kolektivem
 • výborná kuchyně – výběr ze dvou jídel ve ŠJ po celý školní rok (nesmažíme, nepoužíváme instantní polotovary)
 • nadstandardní péče o žáky s SPU
 • výborná školní družina (pro žáky 1. – 4. tříd), školní klub
 • ozdravné pobyty formou projektových dnů
 • lyžařské výcviky
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku

A mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi !!

________________________________________________________________________________________________

Doporučující materiál: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  (dále Desatero pro rodiče) 

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů  v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je  obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede  rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres  značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla,  aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

–      je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

–      zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

–      tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

–      vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

–      umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

–      rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

–      řadí zpravidla prvky zleva doprava

–      používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet,  počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu  a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší  či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník  atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky  do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí  nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a   situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si  toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně,  neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje  s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje  náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry   se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech  spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud  jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si  druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové,  dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické  či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných  akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelodokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené  hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

–      vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

–      zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

–      ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

–      má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

–      přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

–      má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

–      chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

–      zná faktory poškozující zdraví (kouření)

–      uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

______________________________________________________________________________

NABÍDKA GRAFOMOTORICKÉHO KURZU

Vážení a milí rodiče,

máte budoucího prvňáčka a váháte, zda má jít do školy? Málo se kamarádí s tužkou, ale jinak je šikovný? Napadají Vás se vstupem dítěte do školy ještě jiné otázky? Díky velkému zájmu rodičovské veřejnosti přicházím i letos s nabídkou grafomotorického kurzu pro děti předškolního věku.

Kurz je určen nejen budoucím školákům, ale i dětem pětiletým, které půjdou do školy až příští rok, ale mají obtíže s grafomotorikou.

 

Jaká je náplň a cíl kurzu? Zlepšit grafomotorickou schopnost dětí, koordinaci, vizuomotoriku, jemnou i hrubou motoriku. Hravou formou ukázat, jak je možné se spřátelit s tužkou a to i pohybem, zpíváním a rytmizací.

Kurz bude zahájen po zápisu do škol / únor- březen/  dle zájmu lze i v dalším období

-rozsah kurzu – 6 lekcí

-jedna lekce – 45 min, 150 Kč/dítě

-místo konání: MěKS u Labutě v odpol. hodinách

-v jedné skupině max. 5 dětí

 

Pomůcky:

-modelína  (malé balení)

-barevné pastelky (zákl. barvy)

-2 archy bal. papíru

-pohodlné relaxační oblečení

 

Ostatní materiály v ceně.

 

Zájemci mě mohou kontaktovat na tel.: 603 470 977

Přesnější info o datu a hodině kurzu zpracuji podle Vašeho zájmu. Těším se na spolupráci s Vámi a hlavně s Vašimi dětmi!!!!!!!! :-) :-) :-)

 

                                                  PhDr. Iveta Míková, školní psycholog