head picture
Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ředitelka Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021  proběhne vzhledem k současné situaci z důvodu vládních opatření jinou formou. Dne 18. 3. 2020 MŠMT zveřejnilo pokyn ke konání zápisu.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku 2019/2020.

Vzhledem k současné situaci může dojít ještě k doplnění a upřesnění podmínek zápisu, sledujte webovou stránku školy. Veškeré informace, pokyny k organizaci dodání formulářů, termínu dodání formulářů, kritéria a  formuláře budou  zveřejněny na webu školy.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 proběhne 16. 4. 2020 od 14:00 v Základní škole Emila Kolbena  budeme rozmezí přihlášek aktualizovat 

 Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021:

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu Základní školy Emila Kolbena, příspěvkové organizace.
 2. Děti, kterým byl udělen ředitelkou této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 3. Děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy.

(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do  jedné školy)

4. Ostatní děti (například děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod této školy).

Nejdříve se přijímají žáci dle 1., poté dle 2., a následně 3 a následně 4. kritéria.

 

 Seznam dokumentů k zápisu:Budeme aktualizovat

 • Rodný list dítěte – kopie
 • Občanský průkaz zákonného zástupce – kopie

Formuláře k zápisu (možno vyplnit i při zápisu ve škole). Pro klidnější průběh při zápisu si můžete tyto formuláře stáhnout (uveřejněny na webu školy), vytisknout a předvyplnit

 • Žádost o přijetí (případně o odklad – s sebou vyjádření a doporučení z PPP a od lékaře)

Formuláře budou aktualizovány !

 

 • GDPR Informovaný souhlas

GDPR Informovaný souhlas pro zápis

 • Poučení o možnosti nahlédnutí do spisu

 

Odklad povinné školní docházky

 • 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
 • rodič obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyplněný dodá zpět vedení ZŠ Strančice nejpozději do 30. 4. 2020 spolu s doporučením Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • rodiče dětí, kterým byl odklad ve školním roce 2018/2019 povolen, musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí do 1. ročníku

 

Pokud by se vyskytl problém v možnosti dodání formuláře,  kontaktujte nás na info@skolastrancice.cz.

K předání informací bude škola spolupracovat i místní MŠ.

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka

Bude aktualizováno !

Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020

 • může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/ 2021
 • musí mít doporučení

– pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 doporučení z pedagogicko psychologické poradny

– pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře

 

Jak u nás zápis probíhá?

Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části (vyplnění dokumentů) a  z motivační části zápisu: z rozhovoru a dalších činností s dítětem, které trvají zpravidla 15 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

U zápisu vítají naše předškoláčky různé pohádkové postavičky (žáci 9. třídy), které je odvedou k paní učitelce do třídy, kde proběhne motivační část zápisu.

Motivační část zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz níže) nabízí zákonným zástupcům základní informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte, škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru. Rozhovor pedagoga s dítětem se zaměří na tyto oblasti:

 • jméno, bydliště, rodina
 • básnička či písnička
 • kresba postavy
 • barvy
 • prostorová orientace (nahoře – dole, pravá – levá, před – za, první – poslední…)
 • rytmizace
 • matematické dovednosti (napočítat do 10, tvary, počet prvků, více – méně…)
 • jazykové dovednosti (opakování slov, vět, výslovnost)

Po ukončení motivační části obdrží dítě Upomínkový list a vybere si dáreček, který pro něj připravili budoucí spolužáci.
V čase, kdy je předškolák ve třídě s paní učitelkou, zákonný zástupce vyplňuje žádost (formální část zápisu) o přijetí a další dokumenty (lze stáhnout z našeho webu a přinést již vyplněné), nebo se samozřejmě může zúčastnit ve třídě zápisu i se svým dítětem a potřebné dokumenty vyplnit později.

Po motivační části odvede pedagog dítě k zákonnému zástupci a spolu pohovoří o všem, co vyplynulo z motivační části zápisu, případně co rodiče v souvislosti s nástupem do první třídy čeká aj.

Zápis do první třídy je velký mezník v životě každé rodiny, naším velkým přáním je, aby děti odcházely od zápisu usměvavé, spokojené a hlavně, aby se těšily do 1. třídy.

Těšíme se na Vás!

Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

______________________________________________________________________________

Díky, že jste si vybrali nás!!! Co Vašim dětem nabídneme?

 • nadstandardní zázemí (materiální i výukové)
 • nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy (nová multifunkční tělocvična v budově školy, venkovní multifunkční hřiště v areálu školy)
 • venkovní učebna
 • skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima rodinné školy
 • všechny děti známe a zajímáme se o ně, na naší škole se navzájem stále zdravíme
 • školní psycholožka k dispozici ve škole
 • perfektní vybavení ICT – ve všech třídách  výuka na interaktivních tabulích, moderní PC učebna (kapacita 30 počítačů), zařazujeme využití tabletů  do  výuky pro zvýšení kompetencí žáků a zpestření výuky
 • angličtina již od 1. ročníku
 • rodilá mluvčí ve výuce anglického jazyka již od 1. třídy, zároveň probíhá tandemová výuka
 • speciální pedagog ve škole
 • krásné třídy
 • kvalitní výuka – dokazují to i výsledky SCIO testů, kterými své žáky každoročně testujeme
 • velká úspěšnost přijetí žáků z 5. ročníků  na víceletá gymnázia, 100% úspěšnost přijetí žáků 9. ročníků na SŠ
 • projekty, akce, koncerty, akademie, sportovní soutěže – získávání cen a ocenění
 • na škole dlouhodobě funguje Klub mladého diváka
 • prevence proti sociálně patologickým jevům, dlouhodobé programy primární prevence již od 1. třídy, práce s třídním kolektivem
 • výborná kuchyně – výběr ze dvou jídel ve ŠJ po celý školní rok (nesmažíme, nepoužíváme instantní polotovary)
 • nadstandardní péče o žáky s SPU
 • výborná školní družina (pro žáky 1. – 4. tříd), školní klub
 • ozdravné pobyty formou projektových dnů
 • lyžařské výcviky
 • plavecký výcvik ve 2. a 3. ročníku

A mnoho dalších aktivit. Ale hlavně spokojená a přátelská atmosféra mezi všemi !!

________________________________________________________________________________________________

Doporučující materiál: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku  (dále Desatero pro rodiče) 

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy. Obsah Desatera pro rodiče byl v rámci diskuse na metodickém portálu www.rvp.cz velmi podpořen nejen pedagogy MŠ, ale i rodiči předškolních dětí.

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů  v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je  obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede  rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres  značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla,  aj.)
 • spolupracuje ve skupině

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

–      je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

–      zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

–      tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

–      vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

–      umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

–      rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

–      řadí zpravidla prvky zleva doprava

–      používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet,  počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu  a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší  či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník  atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky  do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí  nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a   situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si  toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně,  neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje  s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje  náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry   se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech  spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud  jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si  druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové,  dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické  či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných  akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelodokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené  hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

–      vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

–      zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

–      ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

–      má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

–      přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

–      má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

–      chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

–      zná faktory poškozující zdraví (kouření)

–      uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

______________________________________________________________________________

NABÍDKA GRAFOMOTORICKÉHO KURZU

Vážení a milí rodiče,

máte budoucího prvňáčka a váháte, zda má jít do školy? Málo se kamarádí s tužkou, ale jinak je šikovný? Napadají Vás se vstupem dítěte do školy ještě jiné otázky? Díky velkému zájmu rodičovské veřejnosti přicházím i letos s nabídkou grafomotorického kurzu pro děti předškolního věku.

Kurz je určen nejen budoucím školákům, ale i dětem pětiletým, které půjdou do školy až příští rok, ale mají obtíže s grafomotorikou.

 

Jaká je náplň a cíl kurzu? Zlepšit grafomotorickou schopnost dětí, koordinaci, vizuomotoriku, jemnou i hrubou motoriku. Hravou formou ukázat, jak je možné se spřátelit s tužkou a to i pohybem, zpíváním a rytmizací.

Kurz bude zahájen po zápisu do škol / únor- březen/  dle zájmu lze i v dalším období

-rozsah kurzu – 6 lekcí

-jedna lekce – 45 min, 150 Kč/dítě

-místo konání: MěKS u Labutě v odpol. hodinách

-v jedné skupině max. 5 dětí

 

Pomůcky:

-modelína  (malé balení)

-barevné pastelky (zákl. barvy)

-2 archy bal. papíru

-pohodlné relaxační oblečení

 

Ostatní materiály v ceně.

 

Zájemci mě mohou kontaktovat na tel.: 603 470 977

Přesnější info o datu a hodině kurzu zpracuji podle Vašeho zájmu. Těším se na spolupráci s Vámi a hlavně s Vašimi dětmi!!!!!!!! :-) :-) :-)

 

                                                  PhDr. Iveta Míková, školní psycholog