head picture
Rozhodnutí o přijetí žáků do 1 ročníku pro školní rok 202021
Kategorie: Nezařazené

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 170, 251 63 Strančice, rozhodla podle ustanovení §165 odst. 2 písm. e) a ust. § 46 zákona   č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Vyhovuje se žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání a k základnímu vzdělávání se přijímají žáci s těmito registračními čísly:

MH24K PŘIJAT
I1SKM PŘIJAT
FOAY6 PŘIJAT
FMWM9 PŘIJAT
BLRCU PŘIJAT
HF25Y PŘIJAT
1S1UB PŘIJAT
FCTEE PŘIJAT
PD4T0 PŘIJAT
38UBY PŘIJAT
DNV9Q PŘIJAT
6U0ZN PŘIJAT
XZFAD PŘIJAT
TEPU1 PŘIJAT
CRJ75 PŘIJAT
QQDZI PŘIJAT
8NKTR PŘIJAT
ZMDQK PŘIJAT
N5MHF PŘIJAT
0IMTQ PŘIJAT
PDKSA PŘIJAT
7TH4D PŘIJAT
TQKR5 PŘIJAT
9MTDU PŘIJAT
G06VE PŘIJAT
DSL6Z PŘIJAT
RAELN PŘIJAT
36OVP PŘIJAT
YPKLZ PŘIJAT
0D168 PŘIJAT
JQ1KH PŘIJAT
HXDVV PŘIJAT
2QAZ5 PŘIJAT
3TAKZ PŘIJAT
76YKC PŘIJAT
O2YLJ PŘIJAT

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí jednotlivých dětí k základnímu vzdělávání byla zahájena na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců. V současné době škola disponuje kapacitou 326 žáků. Pro školní rok 2020/2021 bylo k dispozici celkem 36 volných míst do povolené kapacity školy k přijetí žáků k povinné školní docházce. Při přijímání žáků k povinné školní docházce postupovala ředitelka podle § 36 odst. 7 školského zákona, kdy byla povinna přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků a podle stanovených kritérií. Počet podaných přihlášek a počet volných míst neumožnily přijmout žáky podle jiného kritéria než podle kritéria trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Takových žáků se přihlásilo k základnímu vzdělávání 52, a proto bylo přistoupeno, v souladu s předem stanovenými pravidly a kritérii pro zápis žáků, k losování. Losování proběhlo dne 4. května 2020 v budově Základní školy Emila Kolbena. O losování byl pořízen notářský zápis notářem Mgr. Michalem Rouskem, LL.M., NZ 454/2020, N 315/2020. Losování probíhalo tak, že každému z přihlášených dětí bylo před zahájením losování přiděleno náhodně vygenerované číslo v rámci přihlašovacího systému. Tato čísla byla automaticky zasílána rodičům s vygenerovanou přihláškou. Byla vylosována shora uvedená čísla. Takto bylo vylosováno prvních 36 čísel dětí, které jsou přijaty.

Poučení o opravném prostředku:

 Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 ve spojení s § 83 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta k podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace se sídlem Revoluční 170, 251 63 Strančice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí pro školní rok 202020221

 

Vážení rodiče, informuji Vás tímto:  

  VYROZUMĚNÍ O PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ:

 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 170, 251 63 Strančice, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dále rozhodla o přerušení řízení o žádosti uchazeče o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 170, 251 63 Strančice,  u těchto uchazečů, kteří jsou označeni jim přidělenými registračními čísly:

C201U, ————————————————————————————————

KPRXB, ———————————————————————————————–

5SZLZ, ————————————————————————————————

ES23L, ————————————————————————————————

4R89B, ————————————————————————————————

WDBWJ, ———————————————————————————————-

9K7QH, ———————————————————————————————–

QL2OU, ———————————————————————————————–

P18AX, ————————————————————————————————

YYT58, ————————————————————————————————

B0YH5, ————————————————————————————————

P6P2A, ————————————————————————————————

YVBP5, ———————————————————————————————–

NS5MP, ———————————————————————————————–

WRKVY, ———————————————————————————————-

QX614. ————————————————————————————————

Řízení je přerušeno na 90 dnů. Rodiče jednotlivých uchazečů budou o přerušení vyrozuměni.

V současné době škola disponuje kapacitou 326 žáků. Pro školní rok 2020/2021 bylo k dispozici celkem 36 volných míst do povolené kapacity školy k přijetí žáků k povinné školní docházce. Při přijímání žáků k povinné školní docházce postupovala ředitelka podle § 36 odst. 7 školského zákona, kdy byla povinna přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků a podle stanovených kritérií.

Počet podaných přihlášek a počet volných míst neumožnily přijmout žáky podle jiného kritéria než podle kritéria trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, protože takových žáků se přihlásilo k základnímu vzdělávání 52.  Proto bylo přistoupeno, v souladu s předem stanovenými pravidly a kritérii pro zápis žáků, k losování. Losování proběhlo dne 4. května 2020 v budově Základní školy Emila Kolbena. O losování byl pořízen notářský zápis notářem Mgr. Michalem Rouskem, LL.M., NZ 454/2020, N 315/2020. Losování probíhalo tak, že každému z přihlášených dětí bylo před zahájením losování přiděleno náhodně vygenerované číslo v rámci přihlašovacího systému. Tato čísla byla automaticky zasílána rodičům s vygenerovanou přihláškou. Čísla byla napsána na malé papírky, které byly vhozeny do průhledné prosklené nádoby, ze které byla čísla losována tak, že losující osoba neviděla ani napsaná registrační čísla na jednotlivých papírcích ani jí nebylo známo, komu z dětí bylo přiděleno jaké registrační číslo. Takto bylo vylosováno prvních 36 čísel dětí, které jsou přijaty. Registrační číslo uchazeče nebylo mezi prvními 36 vylosovanými čísly. Následně bylo přistoupeno k losování pořadí čísel, která nebyla mezi čísly vylosovanými k přijetí.

Ředitelka školy spolu se zřizovatelem školy budou činit kroky k tomu, aby bylo možno navýšit kapacitu školy a přijmout pro školní rok 2020/2021 i další, než dosud vylosované a přijaté žáky ze školského obvodu. Proto ředitelka školy rozhodla o přerušení řízení o žádosti uchazeče o přijetí do prvního ročníku.

Pokud by ředitelka nerozhodla o přerušení řízení u shora uvedených uchazečů, byla by nucena těmto žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 170, 251 63 Strančice nevyhovět a uchazeče nepřijmout, neboť kapacitní možnosti školy v současné době neumožňují přijetí těchto uchazečů.

Po dobu přerušení správního řízení lhůta k vydání rozhodnutí neběží.

Mgr. Kateřina Schejbalová

ředitelka základní školy