head picture
Otevření školy pro 1. stupeň – zjištění zájmu!!!
Kategorie: Nezařazené

 

Dotazník + předběžné informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Vážení rodiče, v souladu s harmonogramem uvolňování mimořádných opatření a usnesením vlády, bude ve formě školních skupin umožněna osobní přítomnost:

 • od 25. 5. 2020 žákům 1. stupně na pravidelných každodenních vzdělávacích aktivitách, které jsou zadávány dálkovou formou.

Pevně věřím, že jste spokojeni s online výukou, jakou zajišťují Vaši třídní učitelé a pedagogové ostatních předmětů. Jakým způsobem bude zajištěn provoz (personálně, prostorově apod.) od 25. 5. ještě není úplně jasné, záleží na počtu přítomných žáků, jak jsme schopni zajistit hygienické pokyny. Také zatím nevíme, zda budeme moci využít školní jídelnu v souladu s pokyny. Budeme Vás informovat s dostatečným časovým předstihem, vše se bude odvíjet od počtu žáků, ale přítomnost je dobrovolná.

O struktuře školních skupin (v maximálním počtu 15 dětí) rozhoduje ředitelka školy, jejich složení bude po celou dobu přítomnosti neměnné a pozdější zařazení žáků (po výše uvedených termínech) nebude umožněno! Bohužel 50% pedagogického sboru naší školy splňuje kritéria rizikové skupiny. Školní skupinu mohou vést pedagogičtí pracovníci (asistenti pedagoga, vychovatelé, pedagogové), třídní učitel není zárukou, skupiny mohou být smíšené. Primárně budou vést skupinu pedagogičtí pracovníci, kteří nejsou v rizikové skupině. Prioritou naší školy je nadále pokračovat v distanční výuce, kterou na I. stupni nadále povedou ve svých třídách třídní učitelé. Vzdělávací aktivity na I. stupni budou ve školních skupinách (žáci přítomní ve škole) zajišťovat převážně asistenti pedagoga, případně pedagogové II. stupně a odpolední zájmovou činnost vychovatelky školní družiny.Pokud to bude možné, bude ředitelka volit pedagogické pracovníky tak, aby mohla být zajištěna distanční výuka, ale může se stát, že zajištění distanční výuky v současném režimu pak  nebude možné ani pro ostatní žáky.

Nyní se jedná o předběžnou anketu, která mapuje předpokládaný počet, ale prosím rozhodněte se pevně, ať se počty při závazném dalším kontaktování razantně nezmění.

Při prvním vstupu žáka do školy musí žák předat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a o seznámení s rizikovými skupinami  podepsané zákonným zástupcem   (prohlášení je v příloze).

Pohyb žáků ve škole a před školou se bude řídit těmito principy stanovenými MŠMT:

 • Na žáky a jejich zákonné zástupce se před budovou školy vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) a dodržení odstupu 2 metry (neplatí pro doprovod a členy společné domácnosti).
 • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Choroba COVID – 19 je brána jako nemoc, jejíž šíření vědomé může mít povahu trestního činu (podle § 152 trestního zákoníku).
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení, do kterých roušku po každém sejmutí odkládá, ale doporučujeme více roušek, žáci se budou řídit pokyny pedagoga
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku dle metodického pokynu, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Naši pedagogičtí pracovníci  budou  nošení roušek z důvodu bezpečnosti a prevence  šíření koronaviru upřednostňovat, proto doporučujeme více roušek pro žáka (3 roušky)
 •  Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) nebo je to rozhodnutí pedagogického pracovníka, musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Škola je oprávněna vymezit prostor pro pohyb žáků a organizovat přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet a společných prostor tak, aby minimalizovala kontakty mezi skupinami a jednotlivci.
 • Po příchodu do školy a po každém vzdělávacím bloku musí každý žák použít desinfekci a pravidelně ji budou používat na základě pokynu.

Více informací je v pokynu MŠMT Ochrana a konkrétní pokyny budou upřesněny dle počtu žáků a možnostech školy splnit všechny podmínky.

S podrobnými informacemi o organizaci vzdělávacích aktivit, provozní době, provozu školy, stravování, hygienických opatřeních a způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků Vás seznámím po přesném nahlášení zájmu o docházku a po konzultaci s pedagogy a zřizovatelem. Pokud počet žáků bude vyšší, než je škola schopna personálně a prostorově zajistit, tak aby dodržela všechny hygienické podmínky, budu muset jako ředitelka přistoupit k výběru žáků dle kritérií. Jediným transparentním kritériem je los. Pevně věřím, že to nebude nutné.

Prosím tedy o vyplnění závazné  předběžné ankety na mail třídní učitelky do pondělí 11. května 2020.

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

 1. Nemám zájem o přítomnost dítěte ve škole od 25. 5. do 30. 6. 2020
 2. Ano, mám zájem o přítomnost dítěte ve škole od 25. 5. do 30. 6. 2020 za stanovených podmínek ředitelkou školy v souladu s doporučením MŠMT

(vyberte jednu z možností)

 1. a) Přihlašuji své dítě na dopolední vzdělávací a zájmové aktivity od 8.00 do 11:40
 2. b) Přihlašuji své dítě na celodenní vzdělávací a zájmové aktivity od 8:00 do 16:00
 3. Přihlašuji se ke stravování ve školní jídelně od 25. 5. do 30. 6. 2020

Ano                              Ne

 

Formulář čestného prohlášení, bez něhož nebude vstup do školy umožněn, je v příloze.

Pokyn z MŠMT Ochrana zdraví je také v příloze.

Děkuji

S pozdravem

 

Kateřina Schejbalová

ochrana_zdravi_zs (002)

příloha_čestné_prohlášení