head picture
Co nového ve škole po prázdninách?
Kategorie: Nezařazené

 

Je konec léta a začíná nový školní rok. Co se ve škole dělo o prázdninách? Kromě běžných pravidelných údržbových prací, výmalby budovy A a generálního úklidu probíhala hlavně přístavba odborných učeben v budově C. Během pravidelných kontrolních dnů jsme sledovali, jak stavba probíhá a roste nové patro. Prostorové možnosti školy byly v minulém školním roce zcela využity, školní družina neměla vlastní prostory a chyběly nám třídy na dělení výuky cizích jazyků i hlavních předmětů při větším počtu žáků, proto přidělení dotačního titulu  přišlo v pravý čas.

Přístavba bude probíhat do února 2020. Samozřejmě, že vzniknou opatření a omezení  v souvislosti s přístavbou školy, ale  kvality vzdělávání žáků se tato opatření  nedotknou.

A co nás čeká v září? Hned první týden budou naši žáci obhajovat vítězství z krajského kola v celorepublikovém finále 10. ročníku ODZNAKU VŠESTRANNOSTI. V minulém školním roce se naše škola v rámci podpory tělesné výuky zapojila do projektu Sazka Olympijský víceboj. Učitelé s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvovali alespoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Hlavním cílem byl všestranný sportovní rozvoj žáků. Týmu žáků 2. stupně se podařilo zvítězit v okresním i krajském kole, a tak získal nominaci do republikového finále, které se koná v Brně. Také v letošním školním roce budeme v projektu pokračovat ve všech ročnících.

Rodilá mluvčí ve výuce. V minulém školním roce jsme díky velké podpoře rodičů (sponzorské dary) a příspěvkům Klubu rodičů společně financovali zapojení rodilé mluvčí do výuky anglického jazyka. Zkušenost to byla velmi cenná a nutno říct, že veskrze pozitivní. Kontakt s rodilou mluvčí znamená pro žáky možnost zakusit si reálnou simulaci cizojazyčného prostředí ve výuce a rozvíjí přirozený cit pro jazyk v různých kontextech. Naslouchání perfektní přirozené výslovnosti v dětském věku také vede k velmi rychlému osvojení správné artikulace. Proto jsme prostřednictvím organizace CIEE opět vybrali rodilou mluvčí – jmenuje se Melanie Landsittel, je absolventkou vysoké školy, je jí 22 let a pochází z Pensylvánie, USA. Její financování bude škola hradit ze získaného dotačního titulu ve výzvě č. 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV “). Díky získanému dotačnímu titulu v této výzvě budeme realizovat kromě vzdělávání pedagogů i projektové dny ve škole a získáme do výuky i tablety pro žáky. Do výzvy se zapojila i školní družina, která bude také realizovat projektové dny, získá 10 tabletů pro žáky družiny a na částečný úvazek školního asistenta.

Jsme jednou z mála škol, které daří každoročně získat dotační titul na hrazení preventivních programů z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence. Projekt Cesta ke zdravým vztahům je zaměřen na podporu rozvoje zdravého klimatu třídy a školy, v souladu s dlouhodobým plánem primární prevence navazuje na předchozí projekty a proběhne ve všech třídách.

Na konci loňského školního roku jsem žáky 6. a 7. ročníků s pedagogy zapojila do projektu „Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), kde hlavní klíčovou aktivitou je čtenářská gramotnost. Vnímáme důležitost čtenářské gramotnosti, která je v současné technické době jednou z ohrožených kompetencí, jednoduše řečeno – děti málo čtou a obtížně rozumí textu.  V červnu proběhlo testování úrovně čtenářské gramotnosti u našich žáků a po celý následující školní rok bude v rámci projektu probíhat proškolení zapojených pedagogů a metodická podpora v oblasti čtenářské gramotnosti. Na konci roku proběhne opětovné otestování žáků a výsledné zhodnocení.

Novinkou je letos také zavedení elektronické klasifikace žáků 2. stupně v systému Bakaláři. K přihlášení do systému a možnosti průběžně sledovat klasifikaci žáka jsou potřeba přihlašovací údaje, které rodiče žáků 2. stupně obdrželi již na konci školního roku ve zkušebním provozu. Letos budeme systém plně využívat.

Celý školní rok budou probíhat samozřejmě i naše pravidelné projekty. Hlavní událostí školního roku bude i stále probíhající přístavba budovy 2. stupně, kde budou postupně vznikat nové odborné učebny pro žáky.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost při omezeních spojených s přístavbou školy.

Přeji našim žákům, rodičům, zaměstnancům i všem, kdo škole pomáhají, příjemný a úspěšný školní rok, prožitý ve zdraví.
Kateřina Schejbalová, ředitelka