head picture
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ Emila Kolbena, p.o. – Stavební práce
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče, v novém školním roce 2019/ 2020 budou pokračovat stavební práce týkající se nástavby školy. Níže jsou uvedena opatření, která byla navržena odborně způsobilými osobami z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví Vás a Vašich dětí.

Stavba rozšíří stávající komplex školy o nástavbu druhého nadzemního podlaží na stávající jednopodlažní objekt (budovu „C“). Staveniště je odděleno provizorním mobilním oplocením, aby byl vyloučen pohyb dětí, zaměstnanců školy a veřejnosti v celém prostoru staveniště.

Je zakázán vstup na staveniště nepovolaným osobám !!!

 

 

Vstup do areálu školy je nyní možný pouze zelenou brankou před vchodem do budovy „A“ z ulice Revoluční (zelená branka u autobusové zastávky)

 

Vstup do budovy školy pro žáky a veřejnost je nyní možný pouze zadním vchodem – budova „B“. Tento vchod lze použít od 7.25 do 17.30 hod, není-li stanoveno rozvrhem jinak. V době výuky bude vchod otevřen po zazvonění a ohlášení na videozvonek. (Ranní ŠD od 6.45 hod.)

 

Vstup do tělocvičnypro vstup do tělocvičny ze strany veřejnosti je možné použít vchod brankou u tělocvičny. U vchodu do budovy „C“ k tělocvičně je pro období stavby vybudován koridor pro pěší a je zde umístěn videozvonek.

 

Pro vyzvedávání dětí ze školní družiny je nutné zvonit u vchodu budovy B, kde je umístěn videozvonek. (u venkovního hřiště)

 

 

Po celou dobu výstavby je nutná zvýšená opatrnost při procházení a projíždění kolem vjezdu na staveniště v ulici Pivovarská a kolem vjezdu na staveniště v ulici Revoluční, kde hrozí střet s vozidly stavby. Pro veřejnost je vjezd na staveniště zakázán !!!

Je zakázán vjezd do areálu školy z ulice Revoluční (zelená brána k budově „A“).

V ulice Pivovarská lze předpokládat zvýšený pohyb vozidel stavby, doporučujeme omezit průjezd a průchod touto ulicí až do ukončení stavby.

Předpokládané ukončení výstavby: 02/2020.

Chceme Vás požádat o trpělivost a respektování navržených opatření. Žádáme Vás o vysazení dětí, které dopravujete do školy autem již třeba na nádraží, nebo u fotbalového hřiště, odkud děti dojdou do školy po chodníku.

Respektujte „Zákaz zastavení“ na autobusové zastávce a před vraty školy!! Fota stojících aut budou posílána příslušnému úřadu k pokutování.

Všechna opatření jsou navržena z důvodu zajištění bezpečného pobytu našich žáků, Vašich dětí.

Předem děkuji za spolupráci a respektování výše uvedených opatření.

 

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka školy

 

Strančice, dne:23.8.2019