head picture
Projektový Den Země
Kategorie: Nezařazené

Tak jako každý rok v dubnu si i letos naše škola při příležitosti Dne Země připomněla důležitá ekologická témata. Tentokrát proběhly projektové dny odděleně pro první a druhý stupeň.

První stupeň měl vlastní program již 10. dubna.

Žáci 1. – 3. ročníku procházeli po jednotlivých stanovištích s různorodými tématy (koloběh vody v přírodě, voda znečištěná, vliv člověka na planetu Zemi, důsledky nadspotřeby, možnosti šetření vodou, živočichové i rostliny ve vodě a u vody, léčivé rostliny, chování se v přírodě, čištění studánek a nebezpečný odpad v kanalizaci). Cílem bylo zamyslet se nad současným životním stylem v životě lidí 21. století a vytvářet u dětí zdravé postoje, dovednosti i návyky.

Děti na stanovištích spolupracovaly, rozvíjela se i týmová práce. Do aktivit se zapojili i žáci 8. třídy, kteří společně s třídními učiteli zajišťovali průběh celého dne. Výstupem rozmanité práce dětí jsou také plakáty, které jsme umístili na chodbu školy.

Také čtvrté a páté třídy se postupně vystřídaly u různých programů, které připravili jejich třídní učitelé. Námětem byl vesmír, význam vody, co žije v trávě a bylinky ze zahrádky.

Děti sledovaly dokumenty, doplňovaly pracovní listy, dohledávaly informace v encyklopediích a na internetu. Vytvořily také opravdu podařený model sluneční soustavy. Prováděly různé pokusy – pozorovaly, měřily a zaznamenávaly údaje. Ve skupinkách si volily hypotézy, které pak ověřovaly výzkumem v terénu. Naučily se poznávat bylinky, koření, jejich vůně, chutě a použití. Zasadily si rýmovník do ozdobeného květináče a vyrobily si voňavé levandulové pytlíčky. Také z drátků a papíru vytvářely broučky. Všechny výrobky si odnesly domů.

Druhý stupeň se ve středu 24.4. 2019 vypravil na Gymnázium Říčany na 2. ročník projektového Dne Země. Celý školní pozemek i první patro budovy byly zasvěceny planetě Zemi a problémům, které ji ovlivňují. Studenti gymnázia si připravili velmi různorodý program a naši žáci si pod jejich vedením nenásilně rozšířili znalosti z ekologie i přírodních věd.

Markéta Hanzalová Náprstková, koordinátorka EVVO