head picture
Výskyt vší
Kategorie: Nezařazené

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s žádostí o součinnost. Na škole se bohužel opět  opakuje výskyt vší u žáků, tímto Vás všechny o této skutečnosti informovali učitelé prostřednictvím žákovských knížek.

Jsem ze strany rodičů dotazována, proč s tím škola nic neudělá, proč nekonáme atd. Bohužel naše kompetence jsou omezené, ač nám všem ve škole tato skutečnost opravdu také není lhostejná. Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků.

Dnes jsem opětovně kontaktovala telefonicky Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje a tuto skutečnost a postup školy jsem si opětovně ověřila.

Vy jako rodiče máte povinnost zajistit odstranění (při případném nálezu) vší. Proto Vás tímto žádám, abyste dnes pečlivě zkontrolovali Vašim dětem hlavu a v případě nálezu provedli likvidaci vší. Pokud to udělá každý z Vás, tak bychom tímto opatřením, mohli zamezit dalšímu šíření vší. Protože je výskyt vší dlouhodobou záležitostí  a na základě doporučení KHS, po Vás požaduji čestné prohlášení, které žáci obdrží v pátek 21. 9. 2018 od třídních učitelek.

Pevně věřím, že Vám tato situace není lhostejná a všichni budeme spolupracovat, tak abychom tento problém vyřešili ku prospěchu Vašich dětí a našich žáků.

Děkuji za spolupráci.

Kateřina Schejbalová, ředitelka

Informace od Krajské hygienické stanice ze dne 19. 9. 2018:

Veš  dětská    (PEDICULUS CAPITIS) 

Co je veš dětská?

 • Veš dětská je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2-3,5mm.
 • Samička klade vajíčka, zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Vajíčka vší jsou ve srovnání s velikostí jejich těla poměrně veliká, asi 0,8 mm dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev.
 • Mezitím vlas trochu povyroste, ale prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny a s vlasem postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé nebo již vylíhlé.
 • Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17-25 dní, samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně.

Jak se veš dětská přenáší a projevuje?

 • K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí.
 • Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, působené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspalé, ve škole nepozorné.
 • Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění a zpravidla nepůsobí jiné objektivní potíže. Zavšivenost je především problém společenský, napadené dítě se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých (učitelů, příbuzných apod.).

     Jak se lze vši dětské zbavit?

 • Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů.
 • Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima. Hnidy z vlasů nelze odstranit žádným přípravkem, lze je jen mechanicky vyčesat, napadené vlasy jednotlivě vystříhat nebo nechat odrůst.
 • Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení.
 • Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. Používáním jiných prostředků (nejznámější je např. petrolej) může ohrozit zdraví.
 • Odvšivovací přípravky jsou podle zákona léčivem, a proto jsou prodávány v lékárnách i bez lékařského předpisu. Jde například o šampón Parasidose, přípravky – Pedicul  Hermal, Diffusil BF,  Paranit spray, Deparol, Pedicap OL, Barny‘s effective, Jacutin gel, Defence spray, Eliminátor vší (jen na již propuklé vši), Hedrin a Hedrin spray. Všechny přípravky je nutné používat přesně podle připojených návodů výrobce.

Jak postupovat ve školách a školských zařízeních?

 • V případě výskytu pedikulózy ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.
 •  Škola může po  rodičích požadovat podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé bez infekčního onemocnění. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit.
 • Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.
 • Velmi důležitá je v tomto případě spolupráce s rodiči, popř. jinými zákonnými zástupci dětí a žáků. Pokud zákonný zástupce dítěte či žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte a žáka v předškolním a školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce, dle školského zákona, povinen vyhovět.
 • V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu prokazatelně neodvšivené, i přes upozornění předškolního a školského zařízení, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavením výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.
 • § 22 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka, z čehož vyplývá, že jsou povinni informovat i o výskytu vší u svého dítěte. Pokud zákonný zástupce žáka v této věci se školou nespolupracuje, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání otázek týkajících se pobytu žáka ve školském zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce povinen dle § 22 odst. 3 písm. b) výše uvedeného zákona, vyhovět.

Veškeré povinnosti při péči o nezletilé dítě a jeho zdraví náleží jeho rodičům (oběma), a to v rámci tzv. rodičovské zodpovědnosti dle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Po zjištění, že je dítě infikováno, mají rodiče povinnost onemocnění, a to sami příp. za pomoci praktického lékaře neprodleně léčit, tzn. zbavit dítě vší aplikací k tomuto účelu určeného a povoleného léčivého přípravku, tzv. insekticidu. Současně je důležité cestou mechanického vyčesávání.

 • Existuje také metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): „ Sdělení MŠMT k zajištění lepší informovanosti rodičů, žáků v případě výskytu pedikulózy (zavšivení)“.

 

Doporučení pro rodiče

Dle znění § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit léčbu tj. odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené přípravky či prostředky a postupovat podle jejich návodu k použití. Přípravky určené k hubení vší je možno aplikovat na dítě pouze při zjištěném výskytu živých vší ve vlasech. Preventivně je možno proti vším aplikovat pouze repelentní přípravky proti vším. Před jejich aplikací není třeba ověřovat, zda je dítě zavšivené, ale i repelentní přípravky by se měly aplikovat pouze v odůvodněných případech, např. při zaznamenaném aktuálním výskytu vší v dětském kolektivu, u kamarádů, sourozenců, při kolektivních akcích dětí apod. Repelentní přípravky se vždy aplikují až po umytí vlasů, protože po umytí vlasů účinek všech v současnosti používaných přípravků mizí.

Zavšivení dítěte lze prokázat nebo vyloučit pouze vyčesáváním vší pomocí speciálního hřebínku tzv. „všiváčku“ (běžně k dostání v drogeriích a zdravotnických potřebách). Vyčesávání vší je vhodné provádět nad světlou podložkou, popř. nad umyvadlem či vanou, na které jsou vyčesané vši dobře viditelné. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky je hlavní a účinná prevence před šířením vší. Opakovaným vyčesáváním vší všiváčkem lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. Vyčesávání vší je nutné provádět od kořínků vlasů minimálně 5 minut postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy alespoň každý třetí den. Vši se musí vyčesávat, dokud se vyskytují, minimálně však ještě dva týdny po nálezu poslední dospělé vši. U některých typů delších vlasů je však vyčesání všech vší technicky neproveditelné. Rovněž ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. Obecně platí, že po každém řádném použití jakéhokoliv přípravku proti vším nebo po důkladném vyčesání vší „všiváčkem“, je možno považovat dítě za neinfekční a zařadit ho do dětského kolektivu.

Průběh léčby je nutno sledovat důkladnou prohlídkou celé rodiny v krátkých intervalech po dobu alespoň 3 týdnů. Aby byla nákaza skutečně zlikvidována, je třeba také vyprat ložní prádlo, plyšové hračky z postele, pokrývky hlavy, vydesinfikovat hřebeny, kartáče a potřeby do vlasů jako jsou sponky, gumičky, čelenky apod.