head picture
Co nového nás čeká ve školním roce?
Kategorie: Nezařazené

Je konec letních prázdnin a začíná nový školní rok. Ráda bych Vás tímto informovala o novinkách pro letošní rok. Kromě pokračujících projektů (E- Twinning, projekty na podporu čtenářské gramotnosti, EVVO projekty aj.) nás čekají úplné novinky.

Změna názvu školy

Pedagogická rada projednala a zastupitelstvo obce schválilo změnu názvu školy. V současné chvíli probíhá administrativní proces, po jehož dokončení škola ponese název Základní škola Emila Kolbena, příspěvková organizace.

Preventivní programy

Opět se nám podařilo získat finance  z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence na projekt „Pokračujeme společně na pevných základech“. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje zdravého klimatu třídy a školy, v souladu s dlouhodobým plánem primární prevence navazuje na předchozí projekty a proběhne ve všech třídách.

Dva nové projekty

V rámci podpory tělesné výuky se škola zapojí do projektu Sazka Olympijský víceboj. Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti. Žáci v hodinách tělesné výchovy absolvují alespoň jednou za školní rok osm disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Vyučující tělesné výchovy pak výsledky dětí zaznamená do adminu projektu. Ve spolupráci se společností Sport Analytik bude pak dětem zdarma vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které děti obdrží na konci školního roku.

Další novinkou je projekt Neplýtváme tím, co jíme, který se uskuteční ve spolupráci s organizací Glopolis a naší školní jídelnou. Do projektu se zapojí  žáci  nejen v rámci výchovy ke zdraví.

Rodilá mluvčí na naší škole

Největší změnou a velkým přínosem je zapojení rodilé mluvčí do výuky od září 2018.

Na základě velké poptávky ze strany rodičů jsem v minulém školním roce zahájila kroky k zajištění rodilé mluvčí do výuky anglického jazyka. Ve spolupráci s Klubem rodičů jsem oslovila organizaci Council on International Education Exchange, která zajištuje kontakt s rodilými mluvčími z USA.  V rámci programu Teach Abroad přijíždějí účastníci do České republiky na dobu 10 měsíců a vyučují angličtinu jako asistenti učitelů na základních školách.

Škola podle nových podmínek již naštěstí nemusí zajišťovat pro rodilého mluvčího ubytování, a tak jediným úskalím bylo získat finance na jeho plat. V rozpočtu samozřejmě s touto částkou počítáno nebylo.

Když jsem zjišťovala po okolních školách zdroje financování, překvapilo mě, že je rodilý mluvčí hrazen nejčastěji přímo rodiči, nebo případně z dotačního titulu.  Oslovila jsem proto prostřednictvím Mgr. Kamily Blechové Klub rodičů. Klub tuto záležitost projednal a schválil přispět částkou 50 000 Kč na pokrytí nákladů do prosince 2018, zbylou část uvolním z neúčelových  sponzorských darů školy. Od ledna budu žádat zřizovatele, oslovím možné sponzory atd. Pokud by se přítomnost rodilé mluvčí setkala s kladným ohlasem a přispěla ke zlepšení úrovně vzdělávání našich žáků, v což pevně věřím, pak se budu snažit na další školní rok využít dotačního titulu z MŠMT – Šablony II. Z toho však mohu čerpat až po ukončení Šablony I, to bude v průběhu prosince 2018.

Po prostudování životopisů všech kandidátů, po skypového pohovoru a po konzultaci s vyučujícími anglického jazyka jsem zvolila absolventku vysoké školy Jelani Spencer- Joe (24 let, Afroameričanka z USA). Měli jsme opravdu štěstí, Jelani je velmi milá, ochotná, k dětem velmi laskavá a vždy připravená na výuku. Spolupracuje s pedagogy, takže žáci kromě přítomnosti rodilé mluvčí zažívají nově i tandemovou výuku.

Velmi si vážíme podpory ze strany rodičů, jakékoliv sponzorské dary a příspěvky z Klubu rodičů jsou opravdu využity pro školu, pro Vaše děti a naše žáky. Příspěvky, které platíte na úvodních třídních schůzkách (400 Kč) jsou využity na podporu akcí pro žáky, nákup pomůcek a v letošním roce zvláště na zajištění rodilé mluvčí. Předem za školu děkuji.

Za všechny své kolegy Vám předem děkuji za konstruktivní, slušnou komunikaci, která povede k vzájemné spolupráci se společným cílem: vzdělávání Vašich dětí.

Těším se na spolupráci v novém školním roce.

 

Kateřina Schejbalová, ředitelka