Výsledky voleb do Školské rady Základní školy Strančice, okres Praha-východ
Kategorie: Nezařazené

Zápis o volbách do školské rady

konaných dne 21. září 2017

 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ustanovením § 59 odst. 1 písm. I zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění, vyhlásila ředitelka Základní školy Strančice, okres Praha – východ volby do školské rady při Základní škole Strančice, okres Praha východ a pověřila jejich provedením volební komisi ve složení:

Mgr. Kateřina Schejbalová         – předsedkyně volební komise

Mgr.  Kamila Blechová                  – členka volební komise

            Tomáš Zachat                       – člen volební komise

 

Školská rada při Základní škole Strančice, okres Praha – východ, bude šestičlenná, z toho dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a dva členy jmenuje zřizovatel školy – Obecní úřad Strančice.

Volba členů z  řad pedagogických pracovníků proběhla na Pedagogické radě dne 31. 8. 2017 a zúčastnilo se jí celkem 26 pedagogů. Navrženými kandidáty za pedagogické pracovníky byli:

  • Ing. Ivana Fiedlerová
  • Mgr. Markéta Hanzalová

Dle volebního řádu byly zvoleny za členy Školské rady při Základní škole Strančice, okres Praha – východ za pedagogické pracovníky školy škole Strančice, okres Praha – východ

  • Ing. Ivana Fiedlerová
  • Mgr. Markéta Hanzalová

Pedagogická rada hlasováním odsouhlasila navržené kandidáty.

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se z celkového počtu 306 voličů nezúčastnilo voleb celkem  120 voličů.

Za 306  nezletilých žáků volili zákonní zástupci. Odevzdáno bylo celkem  186  hlasovacích lístků. Navrženými kandidáty byli: Ing. Šlemendová, Mgr. Martin Mašín, MUDr. Monika Horáková

Odevzdané hlasovací lístky celkem: 186; platné: 182, neplatné 4.

 

Odevzdáno platných volebních lístků Počet hlasů
Ing. Šlemendová Mgr. Mašín MUDr.  Horáková
306 182 75 143 146

 

Výsledky voleb jsou následující:

  1. MUDr. Monika Horáková   146 hlasů
  2. Mgr. Martin Mašín               143 hlasů
  3. Ing. Iva Šlemendová               75 hlasů

Volební komise zpracovala tento zápis o volbách do Školské rady při Základní škole Strančice, okres Praha – východ a předala jej ve dvou vyhotoveních ředitelce školy.

 

Mgr. Kateřina Schejbalová         – předsedkyně volební komise_________________

Mgr. Kamila Blechová                 – členka volební komise______________________

Tomáš Zachat                                – člen volební komise________________________

Ve Strančicích dne 22. září 2017