head picture
Volby do školské rady Základní školy Strančice, okres Praha– východ
Kategorie: Nezařazené

Volby do školské rady Základní školy Strančice, okres Praha– východ

Vážení rodiče, v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) končí funkční období volených členů do školské rady školy. V této souvislosti vyhlašuji volby pro zákonné zástupce žáků  a sděluji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady. Žádáme Vás o návrhy kandidátů na členy školské rady, abychom mohli sestavit listinu kandidátů zákonných zástupců. Listina se jmény kandidátů bude vyvěšena na veřejně přístupném místě. Jména kandidátů budou zveřejněna 7. 9. 2017 na stránkách školy a  ve čtvrtek 21. 9. 2017 v rámci třídních schůzek proběhnou samotné volby. Voliči jsou všichni zákonný zástupci nezletilého žáka Základní školy Strančice, okres Praha – východ.

Časový harmonogram :

 1. Návrhy kandidátů na členy rady musí být doručeny (poštou, osobně nebo emailem na adresu info@skolastrancice.cz nejpozději do 6. 9. 2017
 2.  Kandidátka bude zveřejněna nejpozději 7. 9. 2017
 3. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení (event. titul) navrženého kandidáta, jeho bydliště, současné zaměstnání, příjmení, jméno a třídu, do které chodí syn nebo dcera.
 4. Listina kandidátů bude zveřejněna na nástěnce před budovou školy a na webových stránkách školy www.skolastrancice.cz.
 5. Termín voleb je stanoven na 21. 9. 2017 (den třídních schůzek).
 6. Hlasovací lístky obdrží voliči v den voleb.
 7. Volby budou tajné, oprávněný volič zatrhne na hlasovacím lístku nejvýše dva kandidáty, bude-li zatržen větší počet kandidátů, hlasovací lístek je neplatný.
 8. Výsledky voleb budou zveřejněny na nástěnce před budovou školy a na internetu.

 

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na emailových adresách schejbalova@skolastrancice.cz nebo fiedlerova@skolastrancice.cz  nebo telefonicky.

 

Pokud máte zájem pracovat ve školské radě, vyplňte tuto tabulku, můžete ji poslat pro informaci emailem, a pak Vás žádáme o doručení návrhu s podpisem do ředitelny školy.

Návrh kandidáta do školské rady

Základní informace o školské radě:

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Mgr. Kateřina Schejbalová, ředitelka školy