head picture
ERASMUS+ – nové zkušenosti
Kategorie: Nezařazené


Erasmus+ je programem Evropské unie, díky kterému mohou učitelé vycestovat do zahraniční na jazykové či metodické kurzy. Proto i naše škola podala v loňském roce projekt „On one way“ pod číslem 2016-1-CZ01-KA101-023374. Cílem vedení školy bylo  zvýšení úrovně výuky anglického jazyka  na naší škole. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému vzdělávacího systému ze zahraničí do České republiky. Pedagogové  v rámci projektu mobility získali možnost poznat nové postupy a metody, které jsou součástí trendů v evropském prostoru. Znalost strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích, přinese evropskou přidanou hodnotu, obohatí vlastní výuku na naší škole. Pedagogové budou schopni svým aktivním působením na žáky přispět k tomu, aby se později z žáků stali mladí lidé, kteří budou bez jazykových a jiných bariér schopni pracovat na mezinárodním trhu práce nebo se dále vzdělávat v zahraničí. Myšlenka celoživotního vzdělávání by se měla stát součástí povědomí našich žáků i pedagogů.

Náš projekt byl úspěšný, a tak mohli v letošním roce vycestovat vybraní pedagogové do Velké Británie, například na kurz vyučování anglického jazyka pro žáky 1. a 2. stupně či jazykový kurz pro zvýšení jazykových kompetencí.

Zde si můžete přečíst reakce učitelů, kteří se již z kurzu ve Velké Británii vrátili.

V rámci programu Erasmus+ jsem se ve dnech 3. – 14. 7.2017 zúčastnila metodického kurzu pro učitele angličtiny, který se konal v jazykové škole ve městě Margate ve Velké Británii. Můj kurz se zaměřoval na žáky prvního stupně ZŠ. Od své učitelky Sarah jsem se dozvěděla spoustu zajímavých metod, které ona jako učitelka prvního stupně základní školy používá. Dále jsem se seznámila s její praxí hodnocení žáků. Všechny hodiny s ní byly velmi zajímavé a pro mě myslím přínosné. Jednalo se konkrétně o výuku všech čtyř řečových dovedností, zejména mluvení, dále plánování vyučovací hodiny, prověřování žáků, jejich hodnocení. Kromě výuky pro nás škola pořádala zajímavé sociální programy a také výlety do okolí. Viděla jsem známá města hrabství Kent, ve kterém se přímořské Margate nachází, a také jsem navštívila univerzitní město Cambridge. Ve svém volném čase jsem navštívila město Dover. Ze čtrnáctidenního pobytu budu čerpat nejen další školní rok.  Mgr. Hana Kletečková

Doba letních prázdnin je pro učitele časem odpočinku, ale též obdobím pro osobní a profesní rozvoj a další vzdělávání. V letošním roce jsem měla možnost zúčastnit se projektu financovaného z prostředků ERASMUS. V rámci tohoto projektu jsem navštívila Velkou Británii a absolvovala jazykový kurz angličtiny. Příjemná atmosféra přímořského městečka Margate, přátelské prostředí v malé jazykové škole, možnost poznat nová místa, seznámit se s novými lidmi- tak bych stručně shrnula hodnocení mého pobytu. Nezapomenutelným zážitkem byl např. výlet do Cambridge. Největším přínosem byl pro mne jazykový kurz. Přestože angličtina je pro mě, učitele němčiny, až druhým cizím jazykem, uvědomuji si nutnost ovládat základy angličtiny jako prostředku komunikace v rámci Evropy.

Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr Veronice Fořtové a paní ředitelce Mgr. Kateřině Schejbalové za to, že projekt pro školu zpracovaly, vyřídily komplikovanou administrativu a umožnily mi, abych se projektu zúčastnila.  RNDr. Ivana Řehková

 

 

V době od 2.7 do 15. 7.2017 jsem absolvovala kurz metodiky pro teenagery na jazykové škole s názvem English in Margate.

Kurz byl po všech stránkách velmi přínosný. Byl celý veden učiteli angličtiny – rodilými mluvčími a zahrnoval metodologické postupy, např. demonstration, monitoring, drawing people, using gestures, eliciting from a picture, elicited dialogue, building a talk, concept questions, timelines, mingling , modeling intonation, connected speech, collocations, working with errors, feedback atd.

Dále jsem během kurzu sama připravovala mnoho metodických postupů v různých připravených hodinách pod vedením britských učitelů AJ a konzultovala jsem s nimi jednotlivé metodické postupy.

Také jsem získala mnoho odkazů na užitečné aktivity v hodinách AJ pro teenagery. Jedná se především o různé hry, které mohou obohatit výuku AJ na ZŠ.

Rovněž jsem s britskými učiteli AJ konzultovala způsoby ocenění pokroku žáků ve výuce AJ u nás a ve VB.

Za zmínku stojí také různé získané materiály pro výuku AJ ve spojení s dalšími vyučovacími předměty učitele, především HV na ZŠ.

Jsem velmi spokojená s úrovní kurzu, který jsem absolvovala i s oběma britskými učiteli, kteří se ve všem snažili maximálně vyjít vstříc. Kurz ve Velké Británii hodnotím jako velmi přínosný a bohužel zatím pro mne jako pro učitele ojedinělý. Nelze si než přát, abychom mohli ještě podobnou zahraniční příležitostí ke zlepšení výuky i úrovně jazyka projít.

Lenka Kulhavá

Pedagogové své zkušenosti a nově získané dovednosti  z absolvovaných  kurzů  využijí v reálném edukačním procesu s žáky již v tomto školním roce.

Mgr. Veronika Fořtová, koordinátorka projektu