Výchovný poradce

Výchovného poradce ZŠ Strančice vykonává Mgr. Helena Dušková

 

Kontakty:

email: duskova@skolastrancice.cz;  duskova.hela@centrum.cz

tel. : 606 600 885

Konzultační hodiny: po mailové či telefonické domluvě 

 

 

Úloha výchovného poradce

 

 • ·      poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace, obtížné životní situace)
 • ·      péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie)
 • ·      tvorba IVP (individuálně vzdělávacích plánů) pro žáky se spec. poruchou učení
 • ·      práce s mimořádně nadanými žáky a žáky znevýhodněnými
 • ·      zajištění spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně vzdělávacími centry a dalšími orgány státní správy (OSPOD apod.)
 • ·      poradenství při výběru dalšího vzdělávání (volba povolání), pomoc při vyplňování přihlášek

 

 Profesionální vztahy výchovného poradce

 

a) Žáci

 1. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí- žáků , které má v péči.
 2. Zajišťuje, aby žáci  chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnosti žáků)

 

b) Rodiče

 1. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte.
 2. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů).
 3. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

 

c) Vztahy k odborníkům jiných profesí

 1. Výchovný poradce se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke spolupráci, jako ke kolegům ze své profese.
 2. Zná okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků příbuzných profesí.

 

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu Středočeského kraje

pracoviště Strančice, Hrdinů 175, 251 63 Strančice

let. : 731 417 201

email: strancice@pppsk.cz