Kam po 9. třídě – přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

 

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018

 

Do kdy podat přihlášku – do 1. března 2018 na první kolo přijímacího řízení

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2017

Kam podat přihlášku – Přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy – 2

Termín 1. kola přijímacích zkoušek – od 12. dubna do 17. dubna 2018

Termín 2. kola přijímacích zkoušek – určí ředitel střední školy

 

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz
 • V informačních centrech mládeže (ICM)
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
 • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2017, pro ostatní obory do 31. ledna 2018 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

 

Jak si přihlášku opatřit?

 • Žáci si mohou přihlášku opatřit v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).

 

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2017.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání.

 

Jak probíhá přijímací řízení?

 • Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy (od 12. do 17. dubna 2018).
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou od 2. do 15. ledna 2018.
 • Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. února do 15. února 2018.
 • Talentové zkoušky v konzervatořích se budou konat od 15. do 31. ledna 2018.

 

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

 

Do kdy lze podat odvolání?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

 

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

 

Užitečné odkazy:

http://www.cermat.cz

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.nuov.cz/kam-na-skolu

http://www.uiv.cz/rubrika/6

http://www.istp.cz 

 

Možnost profesních testů na škole (zvýhodněná cena):

Vážení rodiče

Jako každý rok Vám nabízím ve spolupráci se základní školou možnost účasti Vašeho dítěte v testech profesní orientace.

Komu jsou testy určeny? Žákům 9 tříd ZŠ.

Důležité je také vědět, že testy nejsou zadávány paušálně všem, ale výběrově dle zájmu dětí tj. žákům např.

– ještě nerozhodnutým

-studijně motivovaným, ale zvažujícím směr studia

Test je koncipován tak, abyste se o dítěti dozvěděli maximum z oblasti jeho rozumového nadání, osobnostních charakteristik a jeho zaměření na profesní-studijní činnost.

Zadání testů probíhá v budově školy v ZŠ Strančice- termín bude aktualizován

V případě zájmu je třeba odevzdat paní výchovné poradkyni přihlášku dítěte k testu s podpisem a souhlasem jeho zák. zástupce. Přihláškou se rozumí spodní díl tohoto letáku pod čarou.

Cena testu-individuálně-1400,-Kč na osobu

skupinově poskytuji slevu, tzn. cena testu je 300,-Kč na osobu

Součástí testu je i závěrečná konzultace s Vámi a Vašim dítětem nad výsledky testu opět ve škole v termínu, který Vám bude s dostatečným předstihem sdělen prostřednictvím paní výchovné poradkyně.

Finanční obnos bude vybírán předem.

Všechny případné dotazy Vám ráda zodpovím na tel. 603 470 977 nebo na e-mailu ivmik@seznam.cz

Těším se na spolupráci a jsem s pozdravem

PhDr. Iveta Míková,

 

 

Závazná přihláška k testům profesní orientace

 

Žádám o vyšetření profesní orientace u svého dítěte……………..

Souhlasím s jeho provedením v daném termínu v ZŠ Strančice. Zúčastním se závěrečné konzultace nad výsledky testů-termín bude včas oznámen paní výchovnou poradkyní.

 

 

 

Podpis zákonného zástupce—————————